29-Mart-2023
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!

Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

T. C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri

Genel Müdürlüğü
TARİH: 01.04.2002                                SAYI: 24713
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 •  08.01.2003 – 24987 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 20 maddede (7, 10, 13, 14, 18, 22, 25, 34, 43, 48, 54, 56,66, 74, 83, 93,  133, 134, 193 ve geçici 7.maddeler)değişiklik yapılmıştır.
 •  05.10.2004 – 25604 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 9 maddede (10, 14, 19, 20, 146, 155, 157, 188, 210 maddeler) değişiklik yapılmıştır.
 •  13.08.2005 – 25905 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 14 maddede (9, 14, 19, 27, 55, 60, 76, 93/a, 93/b, 97,136, 161,167, 174,  maddeler) değişiklik yapılmıştır.
 •  15.09.2005 – 25937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 60. maddenin birinci ve ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
 •  17.10.2005 – 25969 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 4 maddede (55, 56, 58, 66 maddeler) değişiklik yapılmıştır.
 •  İşbu yönetmeliğin 13. maddesinin birinci ve üçüncü, 14. ve 135. maddelerinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “veya işletme belgesi” ifadesi Danıştay’ın E.2002/3429, K.2004/5402 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
 •  İşbu yönetmeliğin 22. maddesinin (v) bendi Danıştay 10. Dairesinin 2002/3689 Esas, 2004/5405 sayılı kararı ile (veya işletme belgesi) ifadesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 •  22.02.2006 – 26088 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 23 maddede (4, 6, 7, 13, 14, 18, 22, 48, 51, 55, 67, 75, 83, 93, 129, 135, 136, 140, 144, 154, 182, 186, 210) değişiklik yapılmıştır.
 •  05.07.2006 – 26219 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle  12., 30., 156., 163., 200. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
 • 25.01.2008–26767 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 31. maddenin 1. fıkrasının e bendinde değişiklik yapılmıştır.
 • 01.02.2008–26774 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle 61, 67, 72, 93 ve 99. maddelerde değişiklik yapılmış, Yönetmeliğe Ek-1’deki taahhütname eklenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik; organize sanayi bölgelerinin planlanmasını, yer seçimini, dışında kalan alanların planlanmasını, mevzi imar planları ve parselasyon planları ile değişikliklerin onayını, arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri, kuruluş protokolünün düzenleme  şeklini ve içeriğini, müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurullarının oluşumu ile görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını, genel idare giderleri için kredi kullanmakta olan OSB’lerde bölge müdürü ve görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri ve sayıları ile görevlendirme şeklini, kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esaslarını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile hakedişlerin düzenlenmesi ve onaylanmasını, genel kurul toplantıları ile yönetim ve denetim kurullarının seçimine ilişkin esas ve usulleri, üst kuruluşların görev ve çalışma şeklini, kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik 3143 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 11inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu”nun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ: Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli  sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan   ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen  mal ve hizmet üretim bölgesini,
KARMA OSB: Farklı sanayi iş kollarında üretim yapan tesislerin yer aldığı OSB’yi,
İHTİSAS OSB:  Aynı sanayi iş kolunda ve bu iş koluna dahil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
ÖZEL OSB: 4562 sayılı Kanunun 26ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB’yi,
KATILMA PAYI: OSB’nin oluşumuna iştirak eden kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak OSB yatırımının Bakanlık kredisi dışında kalan tutarı,
KATILMA PAYI ORANI: Katılma payının OSB kuruluşuna iştirak eden kurum ve kuruluşlarca karşılanması taahhüt edilen oranları,
BANKA: Bakanlık bütçesinden tahsis edilen kredilerin ödenmesi ile geri alınması işlemlerini yürüten milli bir bankayı,
ARSA TAHSİSİ: OSB kurmak amacıyla OSB tüzel kişiliği adına kamulaştırılmış veya satın alınmış olan arazide imar planına göre oluşmuş olan parseller üzerinde OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve müteşebbis heyet veya yetki verdiği takdirde yönetim kurulu  kararına uygun olarak sanayi veya hizmet üretim tesisi kurmak üzere arsa tahsisini,

MEVZİ İMAR PLANI: 21.05.2001 tarihli  ve 24408 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Yerseçimi Yönetmeliğine uygun olarak seçilen ve sınırları Bakanlık tarafından onaylanan OSB kuruluş yerlerinin içinde yapılan ve bu yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan raporuyla bir bütün olan imar planını,

PARSELASYON PLANI: Uygulama imar planlarının araziye uygulanması için yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan planı,
PLAN VE PROJE MÜELLİFİ:OSB imar planları yapımında, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliği'nde ve parselasyon planları yapımında, “Harita Mühendislik Hizmetlerini Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik” te aranan şartları haiz kişiler ve kuruluşlar ile yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını uzmanlık konularına ve ilgili kanunlara göre yapan mühendis ve mimarları,

İLAVE ESASLI TADİLAT: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemleri,
PROSES DEĞİŞİKLİĞİ: Firmanın üretim konusunun tümüyle ya da bir kısmının değişmesine neden olan işlemleri,
TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU: Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk Standartları, bilimsel kurullar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesini aldıkları eğitime göre denetleyen ve ilgili idareler ile üyesi oldukları odalarına karşı sorumlu olan ilgili meslek mensuplarını, yürürlükte bulunan illerdeki yapı denetim firmalarını,
KATILIMCI: OSB’lerde parsel tahsisi veya satışı yapılmış gerçek ya da tüzel kişiyi, OKSB’ lerde parsel tahsisi veya satışı yapılmış bir kooperatifi,
ABONE: OSB’ de, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetlerini kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri,
İŞLETME: OSB içinde katılımcı tarafından kurulmuş veya kurulacak tesisi,
İŞYERİ AÇMA İZNİ: (Değişik: RG–22.02.2006–26088) 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre  alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını,
OSB: Organize Sanayi Bölgesini,
OKSB:Organize Küçük Sanayi Bölgesini,
KANUN : 4562 sayılı OSB Kanununu,
YÖNETMELİK: OSB Uygulama Yönetmeliğini,
BAKANLIK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜK: Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünü,
TTK: Türk Ticaret Kanununu,
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi,
TEAŞ   : Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.’yi,
AG: Alçak gerilimi,
OG: Orta gerilimi,
GSM: Gayri sıhhi müesseseleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru

İlk Başvuru
MADDE 5- OSB kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak olan ve Bakanlığın istediği bilgileri içeren OSB gerekçe raporu valiliğin onayı ile Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça OSB kuruluşu için uygun görülen talepler  yer seçimi yapılmak üzere değerlendirmeye alınır.
Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülür.

Yer Seçimi
MADDE 6- OSB’lerde yer seçimi   OSB Yer Seçimi Yönetmeliğine göre  yapılır.
(Değişik ikinci fıkra: RG–22.02.2006–26088) Yer seçimi kesinleşmemiş OSB’lerin kuruluş işlemleri yapılmaz.
Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması, Bakanlık ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında yapılan protokolde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Kamu Arazilerinin Pazarlık İle Satın Alınması
MADDE 7- (Değişik: RG–22.02.2006–26088)
Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devredilebilir, diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri, üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulüyle OSB`lere satılabilir. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş ve Tüzel Kişilik

MADDE 8- OSB, yerinin kesinleşmesinden sonra;
a) İl Özel İdaresinin,
b) OSB'nin, içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyük şehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesinin,
c) İl ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre sanayi odası, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasının,
d) Sanayici dernek veya kooperatiflerinin,
biri veya daha fazlasının temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş protokolünün  Bakanlık tarafından onaylanması ve sicil kaydını müteakip tüzel kişilik kazanır.
Sanayici dernek ve kooperatiflerin OSB kuruluşuna katılabilmeleri için tüzük ve ana sözleşmelerinde yer alacak amaçları arasında; OSB kurma bulunmalı, üyeleri ve ortakları sanayi sicil belgesine sahip olmalı ve üye sayısı en az 20 kişiden oluşmalıdır.
İhtisas OSB’lerde konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin temsilcileri, talepleri halinde müteşebbis heyete dahil edilirler.
Daha önce kurulmuş OSB’lerin tüzel kişilik kazanmaları için aynı yol izlenir.
Özel OSB’ler kuruluş protokolünü onaylatarak OSB tüzel kişiliğini kazanabilmeleri için aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadırlar:
1) OSB’yi kuran gerçek veya tüzel kişiler  adına arsanın kayıtlı olduğunu gösterir arsa tapusunu ibraz etmek,
2) Tapusu ibraz edilen arsanın, OSB yer seçimi yönetmeliğine uygunluğunu ve OSB sınırını  Bakanlığa onaylatmak.

Kuruluş Protokolü
MADDE 9- Kuruluş protokolü;
a)  OSB’nin ünvanını,
b)  Adresini,
c) OSB’nin oluşumuna katılan kurucu ortakların katılma payı oranlarını ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayılarını,
d)  Katılma paylarının ödeme şekil ve şartlarını,
e) OSB’nin organlarında görev alan asıl ve yedek üyelerin adları ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşları,
f) Katılımcıların karma veya ihtisas şeklinde sektör grupları ile Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, belirlediği OSB’ de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin temel vasıfları ve iştigal konularını,
g) Temsil ve ilzamla yetkilendirilmiş üyelerini,
h) Yürürlüğe giriş koşulu, imzaları ve tarihini,
ı)  Valinin olumlu görüşünü içeren Bakanlığa sunuş dilekçesini,
i)  Bakanlığın onayını,
 ihtiva eder.
Kuruluş protokolü iki nüsha olarak tanzim edilir, onaylandıktan sonra Bakanlık OSB Sicil Defterine kaydedilerek sicil numarası verilir, bir nüshası Bakanlıkta muhafaza edilir, diğer nüshası OSB’ ye gönderilir.

(Değişik fıkra: RG–13.08.2005–25905) Kuruluş protokolü değişiklik talepleri, madde tadilatı şeklinde düzenlenerek onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Kuruluş protokolü ilk genel kurulda ana sözleşme olarak değiştirilir ve Bakanlık onayından sonra yürürlüğe girer. Onaylanan ana sözleşmenin bir nüshası OSB’ ye gönderilir.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16