27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

ONİKİNCİ BÖLÜM
Alt Yapı Tesisleri Kurma, Kullanma ve İşletme

Alt Yapı Tesisleri Kurma, Kullanma ve İşletme Hakkı
MADDE 104- OSB'ler ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz temini ve dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, atık su arıtma tesisi, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi, OSB içi yollar, haberleşme şebekesi, internet servis sağlayıcılığı,  spor tesisleri, genel hizmet ve sosyal tesisler ve benzer tesislerden gerekenleri kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır. Ancak, atık suların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekir.
OSB de yer alan kuruluşlar, alt yapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak zorundadır. OSB’nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez, başkalarının istifadesine tahsis edemez.

İçme ve Kullanma Suyu Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi
MADDE 105- OSB, ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu temin edebilmek amacıyla gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapabilir.
a) Su dağıtım hizmetinin verilebilmesi için, OSB ile katılımcı–abone arasında su hizmet sözleşmesi düzenlenir.
b) Su tüketimleri OSB tarafından mühürlenen su sayaçları vasıtasıyla belirlenir.
c) Su bedeli, bölge müdürlüğü tarafından okunacak su sayacındaki sarfiyat üzerinden tahakkuk ettirilir. 1 m3 suyun bedeli, 1 m3 alış veya mal oluş bedeline su hizmetleri payı eklenerek hesaplanır. Su hizmetleri payı ise OSB’lerin su temin etmek amacıyla yapacağı her türlü anlaşma sonucu proje, tesis yapımı, su deposu ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımı, işletilmesi, iletim ve dağıtım hattında olabilecek arızaların bakım ve onarımı, müşterek tesis ve alanların su ihtiyaçlarının karşılanması, müşterek yeşil alanların sulanması, personel ücretleri, su kayıpları ve benzeri  giderlerin m3 'e yansıtılması esası ile tespit edilir.
d) Su bedeli, OSB müteşebbis heyetinin belirlediği prensiplere göre yönetim kurulunca  belirlenir. Su bedeli, son ödeme tarihine kadar OSB tarafından belirlenmiş banka hesap numaralarına veya OSB veznesine yatırılır. Su bedelinin vadesinde ödenmesi için  yönetim kurulu her türlü tedbiri alır.
 e) Abonelerin itirazları, su parasının ödenmesine mani değildir. Ayrıca abonelerin su bedeli borçlarını ödememeleri halinde hiçbir ihbar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın abonelerin suyu kesilir. Suyun kesilmesi halinde abonelerin uğrayacağı zarar ve ziyan abonelere aittir. Su sayacının abonelerin kusuru olmaksızın arızalanması halinde, su sayacının devre dışı kaldığı dönemdeki su tüketim miktarı, OSB bölge müdürlükleri tarafından resen belirlenir.
f) Aboneler talep miktarından fazla su kullanamaz. Kullandığı takdirde fazla kullanılan miktar için su bedeli, %30 zamlı tahakkuk ve tahsil edilir.
g) Su sayacının mührünün kopması, su sayacına zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız veya sayacı çalıştırmayacak bir düzenle su kullanıldığı ve numeratörle oynandığı takdirde, abonenin sayacının doğru çalıştığı dönemlere ait veya yoksa emsal tesis ortalama tüketiminin 6 katı tutarındaki su bedeli olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Depozitosu hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın OSB lehine irat kaydolunur ve ayrıca sözleşmesi feshedilerek yasal işlem başlatılır. Abone her ne ad altında olursa olsun, başka bir gerçek kişi ve tüzel kişiliğe su satamaz veya veremez, aksi takdirde sözleşmesi hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın feshedilerek, depozitosu irat kaydolunur.
h) Katılımcı tarafından yer altından su elde edilmesi halinde OSB bu kaynaklara sayaç takabilir, ücret alabilir.

Doğalgaz Altyapı Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi
MADDE 106- OSB; ihtiyacı olan doğalgazı temin edebilmek amacıyla gerekli tesisleri kurar ve işletir, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun hazırlık döneminde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ den, uygulama döneminde ise sözkonusu kanuna  ve uygulama yönetmeliklerine göre görevlendirilen şirketlerden  satın alarak dağıtım ve satışını yapar.

Çevre Yönetim Sistemi
MADDE 107- OSB, Çevre Yönetim Sistemini aşağıdaki konular dahilinde oluşturacaktır:
a) Yönetim kurulu OSB Çevre Yönetim Sistemini hazırlayarak müteşebbis heyet  görüşünü almak kaydıyla uygulamaya sokar.
b) OSB Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, Atık su Yönetimi, Atık Su Alt Yapı Tesisleri Yönetimi,  Katı Atık Yönetimi, Gürültü  Yönetimi, Hava Kalitesi Yönetimi,  Tehlikeli ve Tıbbi Atık Yönetimi, Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Yönetimi, OSB Yangın Savunma Sistemi yer alır.
c) Yönetim kurulu, OSB’ deki çevre problemlerinin çözümü için, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çalışır.
d) OSB Çevre Yönetim Sistemi, OSB’nin koşullarına, ilgili yönetmeliklere ve bölgesel koşullarda olabilecek değişikliklere bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından iki yılda bir veya yeni tesislerin kurulması halinde ya da mevcut tesislerin kapasite artışına gitmesi halinde yeniden gözden geçirilir.

Atık Su Yönetimi
MADDE 108- OSB’ler mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği koşullarına uyulması kaydı ile atık su altyapı tesislerinin  inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur.
OSB’nin belediye sınırları içinde olması ve atık sularının belediye atık su arıtma tesisine bağlanması durumunda, belediyenin kanala deşarj standartlarına, belediye sınırları dışında direk alıcı ortama deşarj  durumunda su ürünleri istihsal sahası ise Su Ürünleri Kanunu, değil ise, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ya da bölgesel koşullara bağlı oluşturulan deşarj standartlarına uymak zorundadır.

Kanalizasyon Şebekesine Verilmeyecek Atıklar, Artıklar ve Diğer Maddeler
MADDE 109- Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren, çamur tesislerinin işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyen maddeler, atık su arıtma tesisini veya ünitelerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyip, zorlaştıran, tehlikeye sokan maddeler ve bu tesislerde çalışan personele ve alıcı ortamın kalitesine zarar veren maddelerin kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaktır. Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez.
a) Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler,
b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkaran, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde,
c) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, metal, cam, süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyve posası, mayalı artıklar, çamurlar, buz artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi artıkları ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeler,
d) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri       6’dan düşük, 10’dan yüksek ve boşaldıkları kanalizasyon sisteminde 1000 mg/lt’den fazla sülfat konsantrasyonu oluşturacak atıklar,
e) Sıcaklığı 5 oC  ile 40 oC  arasında değişen, çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü madde,
f) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler,
g) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar,
h) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar (Bu çamurlar OSB yönetiminin belirleyeceği yere ve uygun teknik önlemler alınarak uzaklaştırılır.),
ı) Her türlü katı atık ve artıklar,
e) OSB’nin  yazılı izni olmadan kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma suları,
Katılımcı; bu maddede belirtilen atıkların OSB kanalizasyon sistemine verilmesi halinde oluşacak tüm hasar ve zararlardan  doğrudan sorumludur.

Atık Su Altyapı Tesisleri Yönetimi
MADDE 110-  OSB tarafından hazırlanan  Atık Su Altyapı Tesisleri  Talimatında;
a) Belirlenen kanala deşarj standartlarına bağlı olarak, katılımcıların hangilerinin ne oranda arıtma yapacakları belirtilir. Arıtım oranlarının tespiti, laboratuar çalışmalarına ve akademik raporlara dayandırılır.
b) Üretim artışı, üretim teknolojilerinin değişmesi veya proses değişikliği durumlarında arıtma oranlarının yeniden düzenlenebileceği belirtilir.
c) OSB için kurulacak olan atık su arıtma tesisinin işletme maliyetlerine katılım payları hesap yöntemine yer verilir.

Katılımcıların Atık Su Arıtma Tesisinin İlk Yatırım ve İşletme Maliyetine Katılımı
MADDE 111- Ortak atıksu arıtma tesisinin yatırımına katılımcılar; maliyetin %25’ini parsel büyüklüğüne, %75’ini ise atıksu arıtma tesisinin teknik özelliği dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek debi ve kirlilik yükünün oranlarına göre katılır. Bu  yatırım bedeline katılım miktarının tahsilinde; katılımcının tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmaz.
Arıtma tesisinin işletme masraflarında katılım payları ise  atıksu debisi ve kirlilik parametreleri esas alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.
Atıksu arıtma tesisi işleten OSB’lerden belediyeler tarafından hiçbir ad altında atıksu bedeli alınmaz.

Bağlantı İzin Belgesi
MADDE 112- Katılımcılar, OSB bölge müdürlüğünden  aşağıda belirtilen esaslara göre bağlantı izin belgesi almak zorundadır.
a) Kanalizasyon sistemine atık su bağlantısı yapılmadan önce gerekli ise ön arıtma/arıtma tesisini, kontrol bacası inşaatını ve kanalizasyon sistemine bağlantıyı OSB bölge müdürlüğünün  denetimi altında yapacaktır. Daha sonra” Bağlantı İzin Belgesi” için başvuruda bulunur.
b) Üretime başlanılması ile birlikte, en çok 30 gün süre ile 24 saatlik kompozit numuneler alınarak OSB bölge müdürlüğü veya OSB bölge müdürlüğünün uygun gördüğü kurum tarafından  bedeli katılımcı tarafından ödenmek üzere analizleri yapılacak tesisin kirlilik parametreleri belirlenir.
c) OSB bölge müdürlüğü, atık su arıtma tesisi giriş parametrelerine göre belirlenen ‘Kanala Deşarj Standartları” na tesis atık suyunun uyup uymadığını kontrol ettirerek ön arıtmanın yapılıp yapılmayacağına karar verir.
d) Bağlantı izin belgesi alınması için OSB yönetim kurulu katılımcıya en çok 6 ay süre tanır. OSB yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde bu süreyi artırabilir veya eksiltebilir. Kanala deşarj standartları sağlanmadıkça, hiçbir katılımcıya bağlantı izin belgesi verilemez.
e) Katılımcı en çok 6 ay süre içerisinde Bağlantı İzin Belgesi almadığı takdirde OSB yönetim kurulunun uygulayacağı her türlü yaptırımı kabul etmiş sayılır
f) Bağlantı İzin belgesinde yer alan bilgilerin teknik ve idari sorumluluğu katılımcıya aittir.
g) Kontrol Bacası, debimetre, pH ölçüm cihazı ve benzeri gibi ölçüm cihazlarının konabileceği büyüklükte ve OSB tarafından belirtildiği şekilde dizayn edilir. Katılımcı, varsa arıtma tesisi ile kontrol bacasını iyi bir şekilde muhafaza etmek, ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla yükümlüdür.
h) OSB bölge müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde, bağlantı izin belgesinde belirtilen sorumlu teknik elemanın değiştirilmesini talep edebilir.
ı) OSB bölge müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde bağlantı izin belgesinde belirtilen ölçüm aralığından bağımsız olarak istediği analizleri, bedeli katılımcıya ait olmak üzere, yapar veya yaptırabilir.
i) Katılımcının atık su arıtma tesisi varsa, buna ait teknik bilgi ve dokümanları bir rapor halinde OSB bölge müdürlüğüne verir. Atık su arıtma tesisi kapasitesi veya prosesinde yapılacak değişiklikler önceden OSB bölge müdürlüğüne bildirilir Aylık raporlar halinde atık su arıtma tesisi giriş debi ve kirlilik parametre değerleri OSB bölge müdürlüğüne verilir.
j) OSB, ani deşarj ve dökülmelerin olabileceği veya gerekli gördüğü kaynaklar  için ilave tedbirler isteyebilir.
k) Deşarj standartlarının sağlanması ve ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere, atık suların yağmur suları, soğutma suları , az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır. Bu amaçla OSB’lerde kanalizasyon sistemi ayrık sistemde inşa edilecektir. Katılımcıların yağmur suyu çıkışları dinlendirme havuzları ve yağ tutuculardan geçirildikten sonra yağmur suyu drenaj şebekesine bağlanacaktır.
l) OSB bölge müdürlüğünün yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.
m) Bağlantı izin belgeleri üçer yıllık süreler için geçerlidir. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan katılımcılar OSB’ ye başvurarak belgeyi yenilemek zorundadır.

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16