27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Katı Atık Yönetimi
MADDE 113- OSB tarafından hazırlanan Katı Atıkların Kontrolü Talimatında katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşan katı atıkların bertarafının nerede ve ne şekilde yapılacağı belirtilir.
a) OSB’de oluşan katı atıkların belediyeye verilmesi durumunda; Çevre Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulmak zorundadır.
b) Katı atık bertarafından kaynaklanan ilk yatırım ve işletme maliyetlerine katılım payları, katı atığın cins ve miktarına göre hesap yöntemi yer alır,
c) Katı atık uzaklaştırılmasından kaynaklanan maliyet katılımcı tarafından ödenir.

Hava Kalitesi Yönetimi
MADDE 114- OSB tarafından hazırlanan Hava Kalitesinin Korunması Talimatında, katılımcıların faaliyetleri sonucu hava kirliliğine sebebiyet verebilecek toz, gaz emisyonlar gibi atıkların bertarafının ne şekilde yapılacağı belirtilir. Hazırlanan talimat Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine uymak zorundadır.
Hava Kalitesinin Korunması Talimatı yok ise, Çevre Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine uymak zorundadır.
Üretime geçilmesi aşamasında “Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği” uyarınca emisyon izinleri alınır.

Gürültü  Yönetimi
MADDE 115- OSB tarafından hazırlanan Gürültü Kontrol Talimatında, katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşacak gürültü seviyelerinin ne şekilde azaltılacağı belirtilir. Hazırlanan talimat Gürültü Kontrol Yönetmeliğine uymak zorundadır.
Gürültü Kontrol  Talimatı yok ise, Çevre Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan “Gürültü Kontrol Yönetmeliği”ne uyulmak zorundadır.

Tehlikeli ve Tıbbi Atık Yönetimi
MADDE 116- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını sağlamaya ve  takibine OSB  yetkilidir.
Katılımcılar, tehlikeli atıklarını ve varsa tıbbi atıklarını, ilgili yönetmelik uyarınca geçici depolayacak lisanslı taşıyıcılarla taşıyacak ve lisanslı tesislerde bertaraf ettirecektir.
Herhangi bir kaza anında derhal müdahale edilebilmesi için depo konteynerlerinin yer üstüne tesis edilmesi zorunludur. Kirli suyun yer altına sızmaması ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için atık toplama deposu inşa edilir.

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin  Yönetimi

MADDE 117- “Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını sağlamak ve  takibinden OSB yetkilidir.
Zararlı kimyasal madde ve ürünler, Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği‘nde belirtilen koşullara uygun olarak depolanır.
Zararlı kimyasal madde ve ürünlerinin konduğu depolar, depolanan maddelerinin oluşturacağı zararlar göz önüne alınarak gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan korunma, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılır ve amacına uygun malzemelerle inşa edilir.
İtfaiye teşkilatı kurulmuş olan OSB’lerde katılımcılar, itfaiye tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygularlar.

 OSB Yangın Savunma Sistemi
MADDE 118- OSB’ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun olarak güvenlik, yangın ve  afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemleri belirten  yönergeleri hazırlar ve uygular. Ayrıca, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun EK-9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak İtfaiye Teşkilatı kurabilirler. Bu durumda yangın güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca yürütülür.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakanlık Kredisi Kullanacak OSB’lerde İhale Esasları

Kapsam
MADDE 119- OSB’lerin bedeli Bakanlıktan aldıkları kredilerden karşılanmak suretiyle temin edecekleri her türlü alım, yapım ve hizmet işleri bu yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.

 İhale Usulleri
MADDE 120-  İhalelerde esas, ilan yolu ve kapalı zarf usulü teklif almadır. Ancak ikmal inşaatı, malzeme alımı, ve benzeri küçük kapasiteli işlerde Bakanlık izni alınmak kaydıyla Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar dahilinde belli isteklilerden kapalı teklif alınması ve gerektiğinde, takiben teklifler üzerinde pazarlık etmek suretiyle ihale yapılabilir.
Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, dış zarf açılması, iç zarf açılması ile ilgili hususlar ihale dosyasında belirtilir. Bu konuda 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37-38-39-40-41-42-43 üncü maddelerindeki esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

İhaleye Katılabilme Şartları
MADDE 121- Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların, kanuni ikametgah sahibi olması, gerekli  nitelik ve yeterliliği haiz bulunması, istenilen teminat ve belgeleri verme zorunluluğu vardır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar
MADDE 122- 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İhale Dosyasının Hazırlanması
MADDE 123- İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten ihale şartnamesi, sözleşme tasarısı, teknik şartnameler Bakanlık tarafından tespit edilecek kriterlere göre müteşebbis heyet tarafından hazırlatılarak ihale dosyası oluşturulur.
Bu dosyada işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, nevi ve miktarı,
b) Keşif bedeli, geçici teminatın miktarı ve şartları ile kesin teminata  ait şartlar,
c) İhale usulü, teklif alma şekli, teklifin teslim tarihi ve yeri,
d) İhalenin yeri, tarihi ve saati,
e) İş ve işyeri sigortalanmasına ilişkin şartlar,
f) İhaleye katılamayacak olanlar,
g) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
h) İşe başlama ve iş bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar,
ı) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,
i) İhaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya iptal etmekte idarenin serbest olduğu,
j) İhale kararının krediye uygunluğu açısından Bakanlık vizesinden sonra 15 gün içinde müteşebbis heyet tarafından kesinleştirileceği,
k) Vergi resim ve harçların kim tarafından ödeneceği,
l) Ödeme yeri, şartları ve süresi ile avans verilip verilmeyeceği  ile ilgili şartlar ve miktarı,
m) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
n) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları,
o) İhtilafların çözüm şekli.

Keşif   Bedeli
MADDE 124- Keşif bedeli, tasdikli projelere göre, ilgili kurum ve kuruluşların yayınladığı birim fiyatlar, analiz, tahmini bedeller ile maktu bedellerden oluşan ve yapılacak imalatları kapsayan metrajlara dayalı keşif özetinde tespit edilen bedeldir.
Proje müellifine hazırlattırılan keşfe esas projeler ve keşiflerin bölge müdürü ve kontrol mühendisi tarafından hazırlık çalışmalarının izlenmesi, incelenip kontrol edilmesi ve yönetim kurulunun temsil ve ilzama yetkili üyeleri ile birlikte imzalanması şarttır. Proje veya keşiflerdeki hataların ve değişikliklerin sorumluluğu yönetim kuruluna  aittir.
Yönetim kurulu tarafından vize edilip, Bakanlığa tasdik ettirilen keşif bedelleri ihaleye esas bedeldir. Bakanlık keşif özetleri ve eklerinde uygun gördüğü değişiklikleri yapmaya, bazı imalatları kredi kapsamı dışında tutmaya yetkilidir. Yönetim kurulu yapılan düzeltmelere aynen uymak zorundadır. Yönetim kurulu  ancak Bakanlık kredisi kullanmamak kaydıyla imalat değişiklikleri yapabilir.

İhale Dosyasının Verilmesi
MADDE 125- İhale dosyasının bedelli  veya bedelsiz verileceği, şayet bedelli verilecekse satış bedeli ile temin edileceği yer ihale ilanında belirtilir.

İhalenin İlanı
MADDE 126- İhale konusu olan işler Resmi Gazete ile mahalli gazetelerde ikişer defa ilan edilerek duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

İlanda Bulunması Zorunlu Hususlar
MADDE 127- İlanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin adı, niteliği, yeri ve keşif bedeli,
b) İhale dosyası ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin yeri, tarihi ve saati,
d) İhalenin usulü ve teklif alma şekli,
e) Geçici teminat miktarı,
f)  İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler,
g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Geçici Teminat
MADDE 128- İsteklilerden, ihale konusu işin keşif bedelinin %3’ünden aşağı olmamak üzere müteşebbis heyet onayı ile %30’una kadar  geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler

MADDE 129- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilebilecek değerler;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b)(Değişik: RG–22.02.2006–26088) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek bankalar ile özel finans kurumları tarafından verecekleri süresiz limit içi teminat mektupları,
c) Nominal değerler üzerinden Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller.
Teminat mektupları dışındaki teminatlar yönetim kurulu tarafından belirlenecek banka şubelerine yatırılır ve makbuzları ihale dosyasına konur. İhalenin sonuçlandırılmasını müteakip ilk üç sıra dışındaki firmaların teminatları iade edilir. Diğer teminatlara ihalenin tasdikini müteakip işlem yapılır.

İhale Komisyonları
MADDE 130- İhale komisyonları müteşebbis heyetin kendi içerisinden seçeceği bir başkan ve 4 üye ile teknik ve muhasip üyelerden olmak üzere 7 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde diğer kurum ve kuruluşlardan konusunda uzman gözlemci üye alınabilir. Gözlemci üyelerin oy hakkı yoktur.
Komisyon eksiksiz olarak toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılmaz. Karara katılmayan üye muhalefet şerhinde gerekçesini belirtir. Alınan kararlar tutanağa bağlanır.
Müteşebbis heyet ihtiyaç duyulması halinde ihalenin Bakanlıkta yapılmasını isteyebilir
Yeterlilik ve ihale aynı komisyonca yapılır.

İhalenin Yapılıp Yapılmaması
MADDE 131- Komisyonlar gerekçe göstermek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sonuçlandırma ve Sözleşme Düzenlenmesi
MADDE 132- Yapılan ihaleye katılan firmaların dış zarflarındaki belgelerin incelenmesi neticesinde hazırlanan tutanak ile yeterli görülen firma listesi, yeterli firmaların teklif mektupları ayrı ayrı tutanaklarda tespit edilir.
Hazırlanan ihale dosyasındaki esaslara göre Bakanlık tarafından tasdik edilen keşif bedelleri üzerinden işin ihalesi ihale komisyonu tarafından yapılır. İhale kararı krediye uygunluğu açısından Bakanlık vizesinden sonra 15 gün içinde  müteşebbis heyet tarafından kesinleştirilir.  Yönetim kurulu ile yüklenici arasında imzalanan ve noter tarafından tasdik edilen sözleşme ve ekleri uygulamada kullanılmak üzere Bakanlığa gönderilir.

İstisnalar
MADDE 133 - Bu yönetmelikte yer almayan diğer hususlar için 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.
Bakanlık kredisi kullanmayan OSB'ler ile özel OSB'ler bu yönetmeliğin ihale ile ilgili   onüçüncü  bölümünün kapsamı dışındadır.

Hakediş Düzenlenmesi ve Onaylanması
MADDE 134- Bakanlık kredisi kullanmakta olan OSB’lerde hakedişler, yapılan işler karşılığı kredilendirilmek amacıyla, ihale dosyasındaki şartnamelere ve kriterlere göre düzenlenir.
Hakediş raporları,   OSB’nin   sorumlu mimar veya mühendisi tarafından hazırlanarak ve yetkili ve sorumlu organı tarafından tasdik edildikten  sonra Bakanlık veya Bakanlığın uygun göreceği merciler tarafından kredilendirme açısından vize edilir.

Bakanlık kredisi kullanmayan ve özel OSB’lerde hakedişler yönetim kurulu tarafından belirlenen şartlara ve kriterlere göre düzenlenir ve yine yönetim kurulu tarafından onaylanır.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16