27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 

Temsil ve İlzam
MADDE 161- OSB’nin temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir.
OSB’ler yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. OSB’yi ilzam edici her türlü işlem ve yazılar yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir diğer yönetim kurulu üyesi veya (Ek ibare: RG–13.08.2005–25905) yetkilendirilmiş ise bölge müdürü tarafından imzalanır. Ve böylece çift imzalı olarak tekemmül eder.
İlzam yetkisi Bakanlık tarafından OSB’ye verilen “Yetki Belgesi” ile belgelenir. Yetki Belgesi 2 yıllık süre için geçerlidir. Ancak yönetim kurulu üyelerinde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilerek yenilenir.

Denetim Kurulu
MADDE 162 - Denetim Kurulu genel kurulda seçilecek iki asıl, iki yedek üyeden oluşur.
Denetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.
Denetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri, genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.
Genel kurul lüzum görürse denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir veya tekrar seçebilir.

Seçilme Şartları
MADDE 163- Denetim kuruluna seçilebilme şartları:
a) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
b) Katılımcı olmak,
c) (Değişik: RG–05.07.2006–26219) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) OSB yönetim kurulu üyesi, bölge müdürlüğü personeli veya bu kişilerle ikinci derece dahil kan ve sıhri hısım olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

Görev ve Yetkileri
MADDE 164- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa OSB’nin defterlerini incelemek,
b) En az üç ayda bir defa OSB’nin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
c) Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
ç) Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına bir raporla genel kurula bildirmek,
d) OSB yönetim kurulunun ihmali halinde, genel kurulu  olağanüstü toplantıya davet etmek,
e) OSB katılımcılarının, OSB yönetim kurulu üyeleri ve OSB personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu genel kurula iletmek,
f)Boşalan  denetim kurulu üyeliklerine  gecikmeksizin yedeklerden  üye çağırmak,
g) Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı karar yeter sayısının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar üye çağırmak,
h) Denetim kurulu yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az 3 ayda bir ara rapor düzenleyerek Genel Kurula sunmakla görevlidir.
Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları,  kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmeye aykırı hareketleri ve bundan sorumlu olanları bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula veya yönetim kuruluna haber vermekle yükümlüdür. Denetim kurulu üyeleri kendilerine kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşme ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler. Denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Sorumlulukları
MADDE 165- Denetim kurulu üyeleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan sorumludur.
Denetim kurulu üyeleri görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında OSB veya katılımcılar için zarar umulan hususları bu  kanunlar ya da bu yönetmelik hükümleri uyarınca bildirmek zorunda oldukları kurum, kuruluş veya organlar dışında kalanlara  açıklayamazlar.
Denetim kurulu üyeleri, OSB’ye ait para, mal, bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı devlet memurları gibi cezalandırılırlar.
OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerini inceleyen serbest yeminli mali müşavirler düzenleyecekleri denetim raporlarını en geç 2 ay içinde müteşebbis heyet, yönetim kurulu başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir.

Üyeliğin Boşaltılması
MADDE 166- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun, yönetmelik ve ana sözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine katılımcılar cetvelinde bulunan üyelerden birisini seçer. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa TTK’nın 351 inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

Bölge Müdürü
MADDE 167- Bölge müdürü yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. OSB idari kademesinin en üst amiri bölge müdürüdür. Genel kurul tarafından atanır. Bölge müdürü aynı zamanda OSB inşaat ve kontrolüyle ilgili personelin de amiridir. Yönetim kurulu toplantılarında sekreterya görevini yürütür. Kanun, yönetmelik, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeleri çerçevesinde, genel kurul ve yönetim kurulunun kararları ve vereceği görevler doğrultusunda, OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir.
(Mülga fıkra: RG–13.08.2005–25905)

Bölge Müdürlüğü
MADDE 168- Bölge müdürlüğü, bölge müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluşur. Müteşebbis heyetin lağvolup genel kurulun oluşum aşamasından sonra, bölge müdürlüğü teşkilatı iptal edilemez.

Bakanlık Denetimi
MADDE 169- Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikayet üzerine, OSB’lerin her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir. 

ONBEŞİNCİ  BÖLÜM
OSB Üst Kuruluşu

Amaç    
MADDE 170-  OSB Üst Kuruluşunun amacı, OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamaktır.

Kuruluş 
MADDE 171– OSB Üst Kuruluşu, tüzel kişiliğini kazanmış OSB’lerin katılımıyla oluşan kurucular kurulunun hazırlayacağı Üst Kuruluş Protokolünun Bakanlık tarafından onaylanmasıyla kurulur.
Üst Kuruluş Protokolünde, üst kuruluşun adı, adresi, amacı, kurucu üyelerin adı, temsil ettikleri kuruluşlar, üyelik şartları, temsil ve ilzama yetkilendirilmiş üyeleri, yürürlüğe giriş koşulu, imzaları ve tarihi, Bakanlığa sunuş dilekçesini ve Bakanlık onay bölümünü  içerir.
Yeni kurulacak OSB’ler ile OSB Üst Kuruluşuna  sonradan iştirak edecek OSB’ler, OSB Üst Kuruluş Protokolünün tüm yükümlülüklerini kabul ettiklerine dair bir yazı ile başvurmaları üzerine OSB Üst Kuruluş üyeliğine kabul edilirler.
OSB Üst Kuruluşunun merkezi Ankara’dır.
OSB Üst Kuruluşuna tüzel kişiliğini kazanmış OSB’ler dışında hiçbir kuruluş üye olamaz.

Kurucular Kurulu
MADDE 172– Kurucular Kurulu, tüzel kişiliğini kazanmış en az 9 adet OSB’den birer temsilcinin   katılımıyla oluşur.
Kurucular kurulu ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. İlk genel kurula kadar Üst Kuruluşun sekreterya görevi kurucular arasında yer alan OSB’lerden biri tarafından yürütülür. Bu OSB aynı zamanda kurucular kurulunun çalışma yerini de temin eder.
Kurucular kurulunun görevi ilk genel kurula kadar devam eder. İlk genel kurulda seçilecek yönetim kuruluna, OSB Üst Kuruluşuna ait tüm bilgi ve belgeleri devir ve teslim eder.

Kurucular Kurulunun  Görevi
MADDE 173– OSB Üst Kuruluşunun ilk genel kuruluna kadar kurucular kurulunun görevleri şunlardır.
a) OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu sağlamak üzere, OSB Üst Kuruluş Protokolünü hazırlayarak Bakanlığın onayına sunmak,
b) OSB Üst Kuruluşunun kurulduğunu tüm OSB’lere duyurmak,
c) Tüzel kişiliğini kazanan OSB’leri üye yapmak üzere karar almak ve üye kayıt defterine işlemek,
d) Kuruluş ve diğer masrafların karşılanması amacıyla kayıt ücretini belirlemek,
e) OSB Üst Kuruluş Protokolünün onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ilk genel kurulu oluşturmak,
f) Genel sekreterlik teşkilat şemasını kadrosunu oluşturmak ve genel kurulun onayına sunmak,
g) Faaliyet raporunu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak  genel kurula sunmak.

Üst kuruluşa  katılım
MADDE 174– OSB Üst Kuruluşuna üye olarak katılacak OSB temsilcileri, OSB’lerin  büyüklüklerine göre,
a) 250 hektara kadar  1 ,
b) 251- 500 hektara kadar 2 ,
c) 501-750 hektara kadar 3,
d) 751-1000 hektara kadar 4,
e) 1001 ve üzeri hektara kadar 5,
kişi olmak üzere OSB’lerin müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından seçilir. Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Yedek üyeler kalan süreyi tamamlar.
(Ek fıkra: RG–13.08.2005–25905) Bölge müdürleri üst kuruluşa üye olarak seçilemez.

Organları
MADDE 175– OSB Üst kuruluşunun  organları :
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
d) Genel sekreterden,
oluşur.

Genel Kurul
MADDE 176– Genel kurul, OSB temsilcilerinin  katılımıyla oluşur.

Görevleri
MADDE 177– Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır :
a) OSB’nin ortak sorunlarının çözümü, yardımlaşmanın esaslarının belirlenmesi ve diğer benzeri iyileştirici önlemleri almak,
b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek, ibra edilip edilmeyecekleri konusunda karar vermek,
c) Bilanço ve diğer mali tabloları görüşerek karara bağlamak,
d)Yönetim kurulunca teklif edilecek bütçeyi görüşmek, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,  kayıt ücreti ve üyelerden tahsil edilecek aidat ve benzeri ödemelerin miktarlarını, ödeme şekil ve esaslarını, gecikme halinde uygulanacak gecikme faizi oranını, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı ile yolluk miktar ve esaslarını belirlemek,
e) Taşınır ve taşınmaz mallar ile tesis alımı, satımı, kurulması, yaptırılması ve benzeri konularda karar almak, bu amaçla yönetim kuruluna yetki vermek, yönetim kurulunun bu konulardaki yetkilerinin sınırlarını belirlemek,
f) OSB Üst Kuruluş Protokolü hükümlerinin değiştirilmesine karar vermek ve Bakanlığın onayına sunulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Genel sekreterlik teşkilat şemasını ve kadrosunu onaylamak ve atamalar için
yönetim kuruluna yetki vermek.
Genel kurul, OSB Üst Kuruluşunun görev ve amaçlarına uygun her türlü konuyu görüşerek karara bağlayabilir.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16