27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Oy Hakkı ve Temsil
MADDE 178– OSB’ler,  Üst Kuruluş genel kurulunda, “Üst Kuruluşa Katılım” maddesinde belirtildiği şekilde seçilen  üyeler vasıtasıyla  temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Noter tasdikli vekaletname şartı ile, bir üye sadece diğer bir üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edebilir.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle üst kuruluşun işlerinin yürütülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Denetçiler de kendi ibralarında oy kullanamazlar.

Toplantı Şekilleri ve Zamanı
MADDE 179- Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
İlk Genel Kurul, OSB Üst Kuruluş Protokolünün imzalandığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır. Daha sonraki genel kurullar her yılın haziran ayına kadar ve yılda bir kez olağan ve gerektiğinde her zaman olağanüstü olarak toplanır.
Olağanüstü genel kurul, OSB işlerinin, kanun, yönetmelik ve OSB Üst Kuruluş Protokolü hükümlerinin gerektirdiği durumlarda çağrı ile toplanır.

Toplantı Yeri
MADDE 180- Genel kurul OSB Üst Kuruluşunun bulunduğu yerde toplanır.

Çağrıya Yetkili Organlar
MADDE 181- Genel kurul  yönetim kurulunca toplantıya çağırılır. Gerekli hallerde çağrı Bakanlık tarafından da yapılabilir.
İlk genel kurul çağrısı, Kurucular Kurulu tarafından yapılır.
Gerekli hallerde denetim kurulu da genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.
Ayrıca, 30 üyeden az olmamak şartıyla, toplam üye sayısının en az 1/10 unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.
Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu ve yukarıdaki şekilde yapılan başvurulardan bir sonuç alınmaması halinde, istek sahipleri Ankara mahkemelerine başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilir.

Çağrının Şekli
MADDE 182- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
(Değişik ikinci fıkra: RG–22.02.2006–26088) Çağrının, toplantı gününden en az iki hafta önce ve en çok bir ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin belirtilmesi zorunludur. Katılımcılara, çağrı ile birlikte Yönetim ve denetim kurulu tarafından verilen raporlar,  bilanço,  gelir-gider (Kar/Zarar) hesabı, tahmini bilanço ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi ve belgeler gönderilir.
Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada üyelere duyuru yapılabilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az, 30 günden fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Bütün Üyelerin Hazır Bulunması
MADDE 183- Üyelerin tamamının  hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Bu kararlar tüm üyeler veya  toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanarak bir tutanağa bağlanır.

Bakanlık Temsilcisi
MADDE 184- Olağan ve olağanüstü genel kurulda, Bakanlığı temsilen bir temsilci bulundurulur.
Bakanlık temsilcisi, toplantının kanun, yönetmelik ve üst kuruluş protokolüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler ve toplantı tutanağının bir nüshasını imzalayarak  Bakanlığa gönderir.

Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler
MADDE 185- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 30 gün önce Bakanlığa yazılı olarak bildirir.
Bu bildirime, Bakanlık tarafından tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili genel müdürlük adına Ankara da T.C. Ziraat Bankası’nda açılacak hesaba yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıya temsilci gönderilmesi talep edilir.

Gündem
MADDE 186- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır;
a) OSB’ler arasındaki yardımlaşmanın ve ortak sorunların  tespiti,
b) Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
c) Bilanço, envanter ve diğer hesapların incelenmesi, onanması veya reddi,
d) Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
e) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
f) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
g) Gerekli görülen diğer hususlar.
İlk genel kurul gündeminde, kurucular kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması, tahmini bütçenin görüşülmesi ve organ seçimlerin yapılması ve gerekli görülen diğer hususlar yer alır. 
Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.
Üye sayısının en az 1/10 u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az (Değişik ibare: RG–22.02.2006–26088) on gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların da gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak, üyelerin en  az 1/10 unun başkanlık divanının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde,
1) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
2) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,
3) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
4) Kanun, OSB Üst Kuruluş Protokolü ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
5) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi
ile ilgili hususlar,
genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

Üyeler  Cetveli
MADDE 187- Yönetim kurulu, her genel kurul toplantısından önce tüm üyelerin isim ve temsil ettikleri OSB adı ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir bir üyeler cetveli hazırlamakla yükümlüdür.
Bu cetvel toplantıya katılanlar ile genel kurul divan başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

Görüşme ve Karar Yeter Sayısı
MADDE 188- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Karar için, ilk ve müteakip toplantılarda, üyeler cetvelinde imzası bulunanların yarıdan bir fazlasının oyu  aranır.

İlk toplantıda yeterli katılımcının bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda gerekli nisap aranmaz.

Toplantının Açılması ve Başkanlık Divanı
MADDE 189- Toplantı, Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve yönetmeliğe uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı karar yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır. Daha sonra bir divan başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter ve gerektiğinde oy toplayıcı seçilir. Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır.
Divan başkanı ve üyelerinin, üyeler  arasından seçilmesi şarttır.

Oy Kullanma Şekli
MADDE 190- Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kararı halinde gizli oya başvurulur.

Bilançonun Tasdiki ve İbra
MADDE 191- Bilançonun tasdikine dair genel kurul kararı, yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise, bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.
Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde, görev süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme seçim ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi yapılır.
 Ayrıca, ibra edilmemeye mesnet teşkil eden hususların incelenmesi amacıyla hesap tetkik komisyonu oluşturulur veya yeni seçilecek denetim kurulu görevlendirilir. Söz konusu incelemenin, en geç 3 ay içinde yapılacak olağanüstü genel kurul üyelerin bilgi ve onayına sunulması gerekir.
Söz konusu raporun bir nüshası  ibra edilmeyen yönetim ve denetim kurullarına verilerek savunma hakkı sağlanır.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.
İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine hukuki sorumluluk davası açılabilmesi için, bu konuda olağanüstü genel kurulda karar verilmiş olması gereklidir. Denetçiler genel kurul karar tarihinden itibaren 1 ay içinde suç duyurusunda bulunmaya mecburdur ve bundan yasal olarak sorumludur.

Kararların Tesiri
MADDE 192- Genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya karşı oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

Kararların İptali
MADDE 193- Aşağıda yazılı kişiler, kanun, yönetmelik ve OSB Üst Kuruluş Protokolünde belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere azami 30 gün içinde, OSB Üst Kuruluşunun bulunduğu yerdeki ilgili mahkemeye başvurabilir.
a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak durumu tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen, toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler,
b) Yönetim Kurulu,
c) Kararların yerine getirilmesi yönetim ve/veya denetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde, bunların her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Bir kararın bozulması, bütün üyeler için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam, tescil ve ilan ettirilir.

Genel Kurul Tutanağı
MADDE 194- Genel kurul toplantılarının geçerli olması için, üyeler tarafından yapılan seçimler ve alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir . Genel kurulda alınan kararlara muhalif olanlar muhalefetlerini gerekçesi ile birlikle bu tutanağa geçirtir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
Genel kurul tutanağı, divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel Kurul Kararlarının İlanı
MADDE 195- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile üyeler cetveli ve genel kurul tutanağı, toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde OSB Üst Kuruluşunun faaliyet gösterdiği yerde ilan edilir ve bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 196– Yönetim kurulu, Genel kurulda OSB Üst Kuruluşu üyeleri arasından seçilecek   9 asıl 9 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerden sırasıyla, kalan süreyi doldurmak üzere üye alınır.
Yönetim kurulu üyelerinin her biri farklı OSB’lerden  seçilir.
Yönetim kurulu tüm işlem ve eylemlerinde basiretli biçimde hareket eder ve OSB Üst Kuruluşunun yönetiminde gerekli titizliği gösterir. Üyeler, kendi kusurlarından doğan zararlardan sorumludur.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16