27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Kamu Yararı Kararı
MADDE 10- Kamu yararı kararı, OSB'nin tüzel kişiliğini kazanmasını müteakip müteşebbis heyetin , yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve 1/25000 ölçekli topoğrafik harita ile birlikte başvurusu üzerine Bakanlık (Mülga ibare:RG-05.10.2004-25604)  (…) tarafından verilir.
Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesinleşen OSB sınırları içindeki  alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilir ve bu doğrultuda kamu yararı kararı verebilir.
Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Organlar

Organlar
MADDE 11- OSB'nin organları:
a) Müteşebbis heyet veya işletme aşamasında genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
d) Bölge müdürlüğü’dür.

Müteşebbis Heyet
MADDE 12- Müteşebbis heyet, Bakanlık tarafından yer seçimi onaylanan OSB'nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların yetkili organlarınca mensupları arasından tespit edilecek üyelerden oluşur. Müteşebbis heyeti oluşturacak üye sayısı 11 asıl 11 yedek üyeden az,15 asıl ve 15 yedek üyeden fazla olamaz.
OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılım oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.
Müteşebbis heyette yer alan üyeler 2 yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşların ön sıradaki yedek üyesi geçer. Bu şekilde katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar.

Müteşebbis Heyet üyeliğine seçilme şartları
         MADDE 12/A – (Ek: RG–05.07.2006–26219)
Müteşebbis Heyet, üyeliğine seçilebilmek için;
                a) Müteşebbis heyeti meydana getiren kurum veya kuruluş mensubu veya katılımcı olmak,
                b) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
                Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak, şartları aranır.
         Seçilme şartları Müteşebbis Heyet tarafından araştırılır.

Katılımcıların Müteşebbis Heyete Dahil Olmaları
MADDE 13- OSB’ de üretime geçtiğini işyeri açma izni veya işletme belgesi alarak belgeleyen işletmelerin sayısı, OSB’ de (Mülga ibare: RG–22.02.2006–26088) (…) kurulacak tüm işletme sayısının 1/3 üne ulaştığında, katılımcılar, kendileri veya temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri üyeler vasıtasıyla müteşebbis heyette temsil edilirler.
Müteşebbis heyete girecek katılımcı üyeler; kendileri veya temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin müteşebbis heyetin belirleyeceği gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapılacak seçimle belirlenir.
Kooperatiflerden oluşmuş organize küçük sanayi bölgelerinde ise; müteşebbis heyete girecek katılımcılar, kooperatiflerden işyerlerinin 2/3 ünün işyeri açma izni veya işletme belgesi alarak üretime geçenlerin oranı, bölgedeki tüm kooperatiflerin 1/3’ ü oranına ulaştığında kooperatiflerin kendi genel kurullarında seçeceği birer temsilci vasıtasıyla, müteşebbis heyet tarafından belirlenecek gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapacakları seçimle belirlenir.
Seçimde katılımcılar arasından müteşebbis heyet üye sayısının yarısı kadar üye seçilir.
Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir.
Üretime geçmiş işletmeler cetveli bölge müdürlüğünce hazırlanır.
Müteşebbis heyet yukarıda belirtilen orana ulaşılmasını takip eden 30 gün içinde temsilcilerin seçimi için gerekli işlemleri başlatmak zorundadır.
Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında  müteşebbis heyete girecek katılımcı  üyelerin belirlemesinden sonra,  diğer üyelerin sayısı,  kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu durumda müteşebbis heyetten çıkarılacak üyelerin görev sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz.
Seçim duyurusu, en az 30 gün öncesinden iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı yapılır. Duyuruda, işletmeler cetvelinde yer alan kişi sayısının yarıdan bir fazlası olan seçim yeter sayısının bulunmadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın toplantının yer ve saat açıklanarak 15 gün sonra yeni bir duyuru yapılmaksızın seçim yapılacağı bildirilir.
Seçimde, toplantıya katılan katılımcıların veya temsilcilerinin açık oylarıyla, kendi aralarında bir divan başkanı ve iki katip üye seçilir. Seçimler hücre ve sandık kullanılarak kapalı oyla ve açık tasnif usulü ile yapılır. Divan, seçim sonuçlarını tutanak haline getirerek müteşebbis heyete teslim eder. 
Her katılımcı kendi aday olabileceği gibi bir başka katılımcı tarafından da aday gösterilebilir.
Her katılımcı başka katılımcının yerine vekaleten oy kullanabilir. Vekaletin noter tasdikli olması gerekir. Ancak bir katılımcı kendi oyu dahil en fazla iki oy kullanabilir.
Seçim sonuçlarının  bir sureti en az 30 gün içinde Bakanlığa gönderilir.

Görev Süresi
MADDE 14- Müteşebbis heyetin görev süresi, OSB’ deki (Mülga ibare: RG–22.02.2006–26088) (…) kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün üretime geçtiklerinin, işyeri açma izni veya işletme belgesi ibraz etmek sureti ile belgelenmesi veya OSB’nin kuruluş masrafları, OSB’deki arsaların alımı ve tüm altyapı inşaatları Bakanlık kredisi ile gerçekleştirilmiş olan OSB’lerde kredi borcunun ödendiğinin belgelenmesi ile genel kurulun toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmesiyle sona erer.
Müteşebbis heyetin kendi imkanları ile oluşmuş OSB’lerde ise müteşebbis heyetin görev süresi OSB’deki (Mülga ibare: RG–22.02.2006–26088) (…) kurulacak toplam işletme sayısının 2/3’ünün üretime geçtiklerini işyeri açma izni veya işletme belgesi ibraz etmek sureti ile belgelenmesi sonucunda, genel kurulun toplanarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmesi ile sona erer. Ancak bu görevleri yürüttükleri sürece almış oldukları kararlar, imzaladıkları mali, idari ve iltizamı akit ve sözleşmeler görev süresi  bittikten sonra da geçerliliğini aynen korur. Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis heyet, OSB’ ye ait her türlü belge, bilgi ve kayıtları derhal yönetim kuruluna devreder.
(Değişik ibare: RG–13.08.2005–25905) İlk ve müteakip genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülüp, salt çoğunlukla devam kararı çıkması halinde müteşebbis heyet her yıl genel kurul yapmak kaydıyla iki yıl süre ile göreve devam eder. Bu durumda kuruluş protokolünün ana sözleşme olarak değiştirilmesi ve gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddenin yerine geçen müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi dışında kalan gündem maddeleri görüşülmez. Müteşebbis heyete seçilecek üye sayısı, müteşebbis heyet üye sayısının yarısından bir fazla olur. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli üye tadilatı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimini yapar ve sonucu genel kurul tutanakları ile birlikte Bakanlığa gönderir.

Görevlendirme
MADDE 15- Müteşebbis heyet ilk toplantısında, Valinin başkan olması durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında sayılan kuruluşlardan il özel idaresi ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkan vekili aksi takdirde bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Toplantılar
MADDE 16- Müteşebbis heyet an az 3 ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.
Müteşebbis heyet toplantılarının gündemi ve çağrı ile ilgili duyurular ve benzeri sekretarya görevini bölge müdürü yürütür.
Çağrı ile ilgili duyurular, en az 5 gün önce olmak şartıyla iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.

Üyelikten Düşme
MADDE 17- Müteşebbis heyette görevli üyeler, geçerli sayılan bir mazeretleri olmaksızın üst üste yapılan 3 toplantıya veya mazeretleri olsa dahi 1 yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılırlar.
Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır.

Görev ve Yetkileri
MADDE 18- Müteşebbis heyet kuruluş protokolünü hazırlayarak ilgili kanunlar, yönetmelikler ve kuruluş protokolü doğrultusunda görevleri şunlardır:
a) OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak,
b) Yer seçiminin ardından valiliğe yazılan talimat yazısında belirtilen hususları yerine getirmek,
c) OSB’nin, yönetim ve denetim kurulunu oluşturmak, bu kurulların çalışmalarını ve hesaplarını ibra etmek,
ç) Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve katılacak üyeleri tespit etmek,
d) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve  işletme, kamu kurum ve kuruluşlarından satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek, 
e)Altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje ihaleleri konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesini ve ihalenin sonuçlandırılmasını sağlamak,
f) Arsa tahsislerini yapmak,
g) OSB’ye ait gayri menkullerin ve menkullerin satış, trampa, kira bedelleri ve benzeri işlemler ile ilgili prensipleri belirlemek,
h) Arsa satışı, altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirlemek,
ı) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını parsel büyüklüğüne göre belirlemek,
i) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek ve gerektiğinde yönetim kuruluna bu konuda yetki vermek, 
j) OSB’nin yatırım programları ile bütçesini onaylamak,
k) Bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve kadrosunu  onaylamak, kredi kullanılması halinde  Bakanlığın onayına sunmak,
l) Bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili karar almak,
m) OSB yönetim kurulu ve bölge müdürlüğü tarafından yürütülen mali, idari ve teknik konularda katılımcı ile doğabilecek ihtilaf ve uyuşmazlıklar hakkında gerektiğinde Bakanlığın görüşünü alarak karar vermek,
n) OSB ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek,
o) Şartlar oluştuğunda genel kurulu toplayarak görevini OSB katılımcılarına devretmek üzere gerekli işlemleri başlatmak,
ö) OSB içinde katılımcıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak  kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili şekil ve şartları belirlemek,
p)(Mülga: RG–08.01.2003–24987)  
r)(Değişik: RG–22.02.2006–26088) Kuruluş Protokolünün hazırlanması, organlarının oluşturulması ve ibrası, hesapların ibrası, OSB’nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB’nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi,  üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ile üyelerinin tespiti, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması veya azli, şartlar oluştuğunda genel kurulun oluşturulması ile ilgili görevlerinin dışında kalan yetki ve sorumluluğunun yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak,
s) Denetim kurulu dışında, OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak, gerekli görülen hallerde her zaman serbest yeminli mali müşavirlere incelettirilmesi için karar vererek prensiplerini belirlemek,
ş) Bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek,
t) Ruhsat ve izinlerin verilmesi ile ilgili prensipleri belirlemek,
u) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek,
ü) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak.
v) (Ek: RG–22.02.2006–26088) OSB’nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmek için karar vererek birleşme şartlarını belirlemek,
Müteşebbis heyet, kanun ve işbu yönetmelikte yer alan esaslara aykırı olmamak şartı ile alacağı prensip kararlarını, daha sonra geçilecek genel kurul aşamasında düzenleyeceği OSB  Ana Sözleşmesinin temelini oluşturmak üzere toplu olarak bir iç talimatname şeklinde düzenleyebilir. 

Yönetim Kurulu
MADDE 19- (Değişik birinci fıkra: RG–13.08.2005–25905) Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Beşinci üye, ihtiyaca göre teknik ve idari birikimi olan müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların mensupları arasından görevlendirilebilir. Bölge müdürü yönetim kurulu üyesi olamaz.
Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. İstifalar ve eksilmeler halinde yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi geçerek kalan süreyi tamamlar.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16