27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 

Parasal ve Sosyal Haklar
MADDE 34- 4562 sayılı Kanunun 17 maddesine göre, Bakanlıktan proje genel idare giderleri için kredi kullanan OSB personelinin kredilendirilebilecek ücretleri aşağıdaki tabloda asgari ve azami   tespit edilmiştir.   Müteşebbis heyet personelin liyakatine, tecrübesine ve diğer hususlara göre uygulanacak ücret ve sosyal hakların miktarlarının tespitine dair alacağı kararı en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderir. Bakanlık tarafından tespit edilen miktarlar dışındaki ödemeler kredilendirilmez.


PERSONEL
ÜNVANLARI

  PERSONEL
SAYISI

PERSONEL ÇALIŞMA SÜRELERİNE VE ÜNVANLARINA GÖRE ÜCRET GÖSTERGESİ

1. DERECE
0 - 1 YIL

2. DERECE
2 3
YIL

  3. DERECE
4 5
YIL

  4. DERECE
6 7
YIL

  5. DERECE
8 9
YIL

  6. DERECE
10 11
YIL

  7. DERECE
12 ...
YIL

BÖLGE MÜDÜRÜ

1

10.000

10.200

10.400

10.600

10.800

11.000

11.200

KONTROL MÜHENDİSİ

5

7.500

7.700

7.900

8.100

8.300

8.500

8.700

MUHASEBECİ

1

6.700

6.900

7.100

7.300

7.500

7.700

7.900

MUHASEBE MEMURU

1

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

TEKNİSYEN

1

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

TOPOGRAF

1

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

SÜRVEYAN

1

4700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

5.900

EVRAK MEMURU

1

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

SEKRETER

1

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

ŞOFÖR

1

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

ODACI

1

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu  ücret tablosu ile ilgili olarak;
1) İşe yeni girecek veya emekli olup bölgede yeniden görev alan personele unvanları karşısındaki birinci dereceden (0-1 yıl) ücret ödenecektir.
2) İki ile yedinci derece arasında ücret alan personel, her derecede iki yıl çalıştıktan sonra bir üst dereceye terfi edecektir.
3) Brüt ücretler, derecelerdeki göstergeler ile katsayının çarpımı sonucu bulunacaktır.
4) 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere katsayı 114.000 olarak tespit edilmiş olup, 657 sayılı yasaya tabi personele yapılacak ücret artış oranında artırılarak uygulanacaktır.
OSB personeline, ücretlerinden ayrı olarak;
a) 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 2 maaş tutarında ikramiye,
b) Eylül ayında 100.000.000.-(Yüzmilyon)TL. ayni olarak giyim yardımı,
c) Personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına net 600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL.ölüm yardımı,
d) Çalışılan her gün için net 1.000.000.-(Birmilyon)TL. yemek yardımı,
kredilendirilir.
İşe yeni giren OSB personeli, sözleşmelerinde belirtilen deneme süresini müteakip sosyal yardımlardan, çalıştığı gün sayısına göre orantı yolu ile tahakkuk ettirilerek faydalandırılır. Ölüm yardımı bu hükme tabi değildir.
OSB personeli ücretlerinin kredilendirilebilmesi için,  hizmet sözleşmelerinin, bölge müdürü ve imar ve kontrol teşkilatında görev alanların ise Kontrollük hizmet taahhütnamelerinin  Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.
OSB personeline ödenecek sosyal yardımlar, her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan yeniden değerlendirme oranlarına göre artırılarak uygulanır.

Yolluk Bildirimleri
MADDE 35-  Müteşebbis heyet, yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleriyle OSB personelinin belediye sınırları dışına yapacağı geçici seyahatlerde yolluk bildirimleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

Geçici Görev Yollukları
MADDE 36- OSB’lerde müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerine her yıl Bütçe Kanunu ile ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan Devlet Memurları için tespit edilen miktar, bölge müdürü için 5800–8000(dahil) , kontrol mühendisi ve muhasebeci için 3000–5800 (dahil),  diğer personel için ise aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için tespit edilen miktarlar kadar geçici görev yolluğu kredilendirilir.

Çalıştırılma Dayanağı ve Sosyal Güvenlik
MADDE 37- Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeli 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır. Personel 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Özlük Dosyaları
MADDE 38- Ataması yapılan personele ait her türlü belge ve bilgilerin muhafaza edildiği ve izlendiği özlük dosyaları, bölge müdürlüğü emrinde saklanır ve takip edilir. Ancak bölge müdürünün özlük dosyası müteşebbis heyet tarafından muhafaza edilir.

Çekilme
MADDE 39- 1475 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle, personel her zaman görevden çekilme isteğinde bulunabilir.

Çekilmede ve İşe Son Vermelerde Devir Teslim
MADDE 40- Çekilen veya görevine son verilen personel, üzerinde bulunan OSB’ ye ait her türlü demirbaşı en geç 5 iş gününde bölge müdürlüğüne tutanakla devir ve teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde haklarında yasal  işlem yapılır.

Yıllık İzin
MADDE 41- 1475 sayılı İş Kanununun izinlerle ilgili 49 uncu maddesi hükümlerine göre personele izin kullandırılır. Hizmet süresinin hesaplanmasında sadece aynı OSB’de geçen hizmetleri dikkate alınır. Kullanılmayan yıllık izinler için ödenecek ücretler kredilendirilmez.

Bakanlığa Bilgi Verme
MADDE 42- Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSB’lerde personel hareketleri her yılın ocak ayı başında  ve işe başlatılan her personelin işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir.
Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurullarında olan değişiklikler en geç 15 gün içinde müteşebbis heyet tarafından Bakanlığa bildirilir.

Hizmet Alımı Giderleri
MADDE 43- Bölgenin hukuki sorunlarının giderilmesi için avukat, muhasebe ile ilgili işlemler için serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir ve gerektiğinde teknik hizmetlerin karşılanması için ihtiyaç ölçüsünde benzerleri ile, Bakanlığın belirleyeceği şekil ve şartlarda hizmet alımı yapıldığı takdirde ücret ve   geçici görev yollukları proje kapsamında kredilendirilir.
OSB’lerde hizmet alımı yoluyla görevlendirilen personelin, belediye sınırları dışına yapacağı geçici seyahatlerde yolluk bildirimleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenir ve belirtilen geçici görev yollukları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen miktarları geçmemek üzere kredilendirilir.

Görev ve Sorumluluk
MADDE 44- Bölge müdürü ve personeli, kendilerine verilen iş ve görevleri, kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlarla emirlere ve iş icaplarına uygun olarak en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü, aksine hareketlerden de sorumludurlar.

Kişisel Sorumluluk ve Zarar
MADDE 45- Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bölge müdürü ile diğer personel, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılır.

Basına Bilgi ve Demeç Verme
MADDE 46- OSB personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri OSB’ye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere iletemezler. Bu bilgilerle ilgili olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremezler. Yönetim kurulu, bölge personelinin görevleri ile ilgili konularda basına bilgi ve demeç vermeleri konusunda yazılı olmak kaydıyla izin verebilir.

Araç ve Gereçlerin Görev Mahalli Dışına Çıkarılması
MADDE 47- OSB personeli, görevleri ile ilgili OSB’ ye ait belge, araç ve gereçlerini görev mahalli dışına çıkaramaz ve özel işlerinde kullanamaz. Kendilerine teslim edilen belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman iade etmek zorundadır.

Diğer Masraflar
MADDE 48- (Değişik cümle: RG–08.01.2003–24987) OSB için yapılacak proje kapsamındaki diğer masraflardan,
a) (Mülga: RG–22.02.2006–26088)
b) Hizmet aracı bulunmayan OSB’lerde bölgeye belediye vasıtalarının çalışmadığının belgelendirilmesi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde personelin servis ücretleri,
c) (Mülga: RG–22.02.2006–26088)
d) İhale ilanları hariç ilan ve yayın giderleri,
e) ipotek harcı, noter masrafları, banka ekspertiz ücretleri,
f) Her türlü mahkeme masrafları,
g) (Mülga: RG–08.01.2003–24987)

Sarf Belgelerinin Gönderilmesi
MADDE 49- Bakanlığa kredilendirilmek üzere gönderilecek genel idare giderlerinin:
a)  Kredi taleplerinin temsil ve ilzama yetkililer tarafından yapılması,
b)  Harcama belgelerinin tamamının temsil ve ilzama yetkililer tarafından  tasdik edilmesi,
c)  Harcama belgelerinin tarih sırasına göre listesinin yapılması, harcama belgeleri ile birlikte S.S.K bildirgesi, tahakkuk fişi ve makbuzu  ile  muhtasar beyanname, tahakkuk fişi ve makbuzlarının gönderilmesi,
zorunludur.
Aksi takdirde Bakanlık tarafından kredi talebi, değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

Huzur Hakları
MADDE 50- Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu  personeli olanlara toplantı başına huzur hakkı, diğerlerine de huzur hakkı veya aylık ücret ödenebilir. Kamu personeli olanlara ödenecek huzur hakkının yıllık tutarı, 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uhdesinde bir kamu görevi bulunanlar için tespit olunan bir aylık ücretin dört katını geçemez. Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olmayanlara ödenecek huzur hakları veya aylık ücretler her yıl   müteşebbis heyet tarafından tespit olunur.
Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlar için  13/07/2001 tarihli ve 24461 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.
Ödenecek Huzur hakları veya aylık ücretler, müteşebbis heyetin Bakanlıktan aldığı kredi dışında, kendi  kaynaklarından yapılır.

İstisnalar
MADDE 51- (Değişik birinci fıkra: RG–22.02.2006–26088) Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanmayan OSB’ler için 50 nci madde hariç bu bölümde yer alan hükümlerin uygulanması veya değişik olarak düzenlenmesi  müteşebbis heyetin yetki ve sorumluluğundadır.
Ancak Kanun ve Yönetmelikte verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için bölge müdürlüğünün sayı ve nitelik bakımından yeterli elemanı istihdam edecek şekilde yapılanması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
İmar Planı Yapımı Esasları

Planlama Sınırı
MADDE 52- OSB imar planı sınırı, OSB Yer Seçimi Komisyonunca seçilip 1/25000 ölçekli topoğrafik pafta üzerinde belirlenen ve ölçeği 1/5000 veya daha büyük olan kadastral pafta veya tapulama paftaları üzerine adapte edilerek Bakanlık tarafından onaylanan sınırdan geçirilir.

İmar Planlarının Ölçeği
MADDE 53-  OSB imar planı, OSB’nin büyüklüğüne göre 1/5000 veya 1/2000 ölçeğinde nazım imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olmak üzere iki aşamada hazırlanır. İmar planları, plan açıklama raporu ile bir bütündür. 1/1000 ölçekli imar planı uygulamaya esastır.

İmar Planı Hazırlama Çalışması
MADDE 54- Planların hazırlama sürecinde;
a) Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı,
b) OSB Yer Seçimi komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler,
c) OSB’nin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı,  Bakanlık vizesi almış Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu,
d) Mülkiyet durumu,
e) Varsa onanlı üst ölçekli plan,
f) OSB alanında mevcut altyapı ve enerji durumu,
g) OSB alanına erişilebilirlik,
h) OSB’nin yer aldığı il veya ilçenin sanayi profili,
ı) İhtisas OSB ise ÇED raporu

Konularında ve OSB’nin özelliğine göre belirlenecek diğer hususlarda veriler elde edilir

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16