27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Özel OSB’lerde Yer Seçimi, İmar Planı ve Değişiklikleri
          MADDE 58 — (Başlığı ile birlikte değişik: RG–17.10.2005–25969)
          Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen usullere uygun olarak hazırlanan imar planı ve değişikliklerinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında Valiliklerin uygun görüşü alınarak onama, askı, plana itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı konusunda Yönetmeliğin imar planı onayına ilişkin maddeleri uygulanır. Ancak özel mimari tasarım gerektiren özel OSB projeleri bu Yönetmelikte belirtilen yapılaşma koşullarına tabi değildir.
          Özel mimari tasarım gerektiren özel OSB proje teklifleri; yer seçimine başvuru esnasında vaziyet planı ve avan projeleri ile birlikte Bakanlığa sunulur. Bakanlık bu tekliflerin yer seçimi komisyonunda projenin özelliklerine göre de değerlendirilmesini sağlar.

İmar Planı Onayı
MADDE 59- Proje müellifi tarafından hazırlanan imar planları, ilgili oda tarafından vize edildikten sonra OSB’yi ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanarak Bakanlık onayına sunulur.
Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde onaylanan planlar, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Planlar,  valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bu süre içinde itirazlar valiliğe yapılır. Valilik varsa itirazları ve planları Bakanlığa iletir. Bakanlık itirazları inceleyerek ve gerekçeleri de belirterek kesin karara bağlar ve bu tarihten itibaren on beş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir. Kesinleşmiş OSB imar planlarının birer kopyası Bakanlıkta, valilikte, OSB müteşebbis heyetinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ve OSB’nin belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalması durumunda belediyede, GAP Bölgesi içinde bulunması halinde ise GAP İdaresi Başkanlığında bulundurulur.

İmar Planı Değişiklikleri ve Onayı
MADDE 60- (Değişik birinci fıkra: RG–15.09.2005–25937) Plan ana kararlarını bozucu plan değişikliği yapılamaz.
(Değişik ikinci fıkra: RG–15.09.2005–25937) İmar planında bulunan sanayi adaları ile sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz.
(Mülga üçüncü fıkra: RG–13.08.2005–25905)
İmar planı değişiklik paftalarında onaylama, askı, onaya itiraz, itirazların değerlendirilmesi  ve dağıtımı konusunda, bu Yönetmeliğin   imar planı onayına ilişkin maddesi uygulanır.

Tevhid  ve İfraz
MADDE 61 - Katılımcıya tahsisi yapılan, yapılmayan veya  satışı yapılan  iki veya daha fazla sanayi parseli tevhit edilebilir. Parsel ifraz ve tevhid işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu  kararı ile Bakanlık onayı alınır ve askıya çıkarılmaksızın İl İdare Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.
Sanayi parselleri ifraz edilemez.
Ancak,
a) Katılımcıya tahsisi veya satışı yapılmamış OSB uhdesindeki parseller, OSB’nin küçük parsel ihtiyacını karşılamak amacı ile yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz edilebilir.
b) Katılımcıya arsa tahsis veya satışı yapılmış olduğu halde katılımcının yapmayı taahhüt ettiği tesisin tamamını gerçekleştiremeyeceğini beyan etmesi ve ifraz sonucu oluşan ihtiyaç fazlası arsanın OSB’ye devredilmesi koşulu ile yönetim kurulunun gerekçeli  kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir.
c) Birden fazla müstakil üretim tesisinden oluşan tahsisi veya satışı yapılmış parsellerde, katılımcı şirketin ortaklarının ayrılması, ayrılıklarının kanuni olarak belgelenmesi veya ölüm halinde veraset ilamı ile mirasçılarının belgelenmesi koşulu ile yönetim kurulunun gerekçeli  kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir.
İfraz sonucu oluşacak parsellerin büyüklüklerinde, OSB’nin onaylı imar planı ile getirilen minimum parsel büyüklüğü dikkate alınması şarttır.
d) Talebe konu parselin arsa spekülasyonu amaçlı ifraz yapılmadığı ve ticari amaçla kullanılmadığının OSB yönetim kurulları tarafından tespiti ve gerekçeli kararda bu hususun münhasıran belirtilmesi, katılımcı tarafından ifraz sonrası oluşacak parsellerde, yönetmelikte belirtilen yapılaşma şartlarını sağlayacak şekilde bir yıl içinde yapı ruhsatını alarak inşaata başlanacağının ve yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçileceğinin kabul ve taahhüt edilmesi hususunun noter tarafından tasdiki durumunda, minimum 2000 m2 ifraz şartının sağlanması ve parselin altyapısının yeterli olması koşulu ile yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile bir defaya mahsus ifraz yapılabilir.(R.G: 01.02.2008/26774)

YEDİNCİ BÖLÜM
Parselasyon Planı Yapımı Esasları

Düzenleme Sınırının Geçirilmesi
MADDE 62- Bakanlık tarafından onaylanmış OSB imar planı sınırı esas alınarak düzenleme sınırı belirlenir.
Düzenlemeye alınan taşınmaz malların ada ve parsel numaraları ve Bakanlık tarafından onaylı planları yürürlüğe sokan İl İdare Kurulu kararı valilik tarafından bir yazı ile birlikte mahalli Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerine gönderilerek kayıtlarında imar düzenlemesine alındığının belirtilmesi istenir.

 Tapu Kayıtlarının ve Haritaların Elde Edilmesi
MADDE 63- Düzenleme sahasına giren kadastro ve varsa imar parsellerinin tapu sicil kayıtlarındaki ada ve parsel numaraları, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranları mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler, Tapu Sicil Müdürlüğünden proje müellifi tarafından çıkarılır.
Pafta örnekleri, teknik bilgi ve belgeler ise Kadastro Müdürlüğünden temin edilir.

Parselasyon Planının ve Eklerinin Hazırlanması
MADDE 64- Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken, ada anahtarı, ada fihristi, düzenleme alanına giren bütün adaların ve OSB ortak alanı olarak ayrılan alanların uygulama krokileri yardımıyla araziye aplikasyonu, bütün ada kırık noktaları ve cephe uzunluklarının ölçülerek yapı adalarının kesin boyutunun tespiti, parselasyon planının yapımı, parselasyon planı ile beraber onaya tabi tutulan kadastro ayırma çapı, özet cetvelleri, imar parsellerinin teşkili , ada dağıtma cetvelleri ve parsellerin numaralandırılması, “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ve Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılır.

Parselasyon Planlarının Onayı
MADDE 65- Parselasyon planı, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber Bakanlığın görüşüne sunulur. Bakanlık onayı alındıktan sonra, İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Kesinleşen parselasyon planının birer kopyasının valilik tarafından bilgi için Bakanlığa, müteşebbis heyete ve tescili için de aşağıdaki bilgi ve belgelerle beraber mahalli Tapu Kadastro Teşkilatına gönderilmesi gerekmektedir.
a) Bakanlık tarafından parselasyon planının onaylandığını ve İl İdare Kurulu kararı ile ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescilini isteyen yazı,
b) Parselasyonun dayandığı Bakanlık onayını almış ve İl İdare Kurulu kararı gereği yürürlüğe konan imar planı, onay tarihi numarası ile pafta numarası veya numaraları,
c) Parselasyon planının Bakanlık tarafından onayı ve İl İdare Kurulu kararı örnekleri,
d) Proje Müellifinin iş yapım sözleşmesinin örneği,
e) Yeni tesis edilen;
1) Nirengi noktalarına ait;
    Röper krokileri,
    Kenar ölçü çizelgeleri,
    Açı ölçü ve özel çizelgeleri,
    Dengeleme hesapları,
    Koordinat hesapları,
    Kestirme hesapları,
    Koordinat özet çizelgeleri,
    Nokta abrisleri,
    Kanava,
    Koordinat dönüştürme hesapları.
2) Poligon noktalarına ait;
    Röper krokileri,
    Kenar ölçü çizelgeleri,
    Açı ölçü ve özet çizelgeleri,
    Koordinat hesapları,
    Koordinat özet çizelgeleri,
    Kanava,
    Bağlantı ölçüleri,
    Koordinat dönüştürme hesapları.
3) Nivelman noktalarına ait;
    Röper krokileri,
    Ölçü ve hesapları,
    Kanava.
f) Sınırlandırma haritası, (kadastro görmeyen yerlerde)
g) Düzenleme sınırını gösteren kroki,
h) Düzenleme sahasının içine giren kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri,
ı) Ada bölümü krokisi,
i) Röleve ölçü krokileri,
j) Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri,
k) Yüzölçümü hesapları,
l) Fen klasörü,
m) Ayırma çapı,
n) Yeni imar adaları alan hesap cetvelleri,
o) Düzenleme ortaklık payı ve düzenleme ortaklık payı oranı hesabı,
ö) Özet cetvelleri,
p) Tahsis cetvelleri,
r) Dağıtım cetvelleri,
s) Pafta indeksi,
ş) Pafta,
t) Parselasyon haritasının 3 takım ozalit kopyası,
u)İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini anlatan teknik rapor,
ü) Fihrist.
Parselasyon işlemi ile ilgili bu belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım ve cilt  halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16