27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Parselasyon Planlarının Kontrol ve Tescil İşlemleri
         MADDE 66- (Değişik: RG–17.10.2005–25969)
         Düzenleme sınırı içinde kalan kadastral yolların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır. Parselasyon planları ve ekleri mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra tescil edilmek üzere mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. OSB imar planı hudutları içinde kalan imar yolları, yeşil alanlar park ve sağlık koruma bandı terk edilir, idari ve sosyal tesis alanları, fuar alanları, eğitim, sağlık…vb. ortak donatı alanlarının OSB adına tescili yapılır. OSB sınırları içindeki tüm ortak kullanım alanlarının tasarrufu OSB’ye aittir.
                Tescili tamamlanan parselasyon planlarının tescilli birer nüshası Bakanlığa bilgi için gönderilir.

İmar uygulaması yapım yöntemleri
         MADDE 67 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG–22.02.2006–26088)
Kesinleşmiş imar planına uygun olarak, imar planı içine giren arazinin düzenlenmesi, özel OSB'lerde ve kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak tapuya tescilini yaptırmış olan OSB’lerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca parselasyon niteliğinde ayırma haritaları işlemiyle yapılabilir. Ayırma haritaları ve ekleri, "Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ve Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği"ne uygun olarak hazırlanır. Ayırma haritaları Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık onayını ve İl İdare Kurulu kararını takiben askıya çıkarılmaksızın yürürlüğe girer.
         
OSB ilanından önce İmar Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda imar uygulamasına tabi tutularak "sanayi alanı" vasfı kazanmış alanlarda kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olması bu alanlarda imar uygulamasının yapımına engel teşkil etmez. Ancak kamulaştırma veya satın alma işlemleri imar uygulamasından sonra devam eder.
               Bölge içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen tahsis şartlarını kabul edeceğini taahhüt eden ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı taahhütnameyi veren yatırımcılar olması durumunda bu yatırımcılara ait taşınmazlar kamulaştırılmadan imar uygulamasına dahil edilir ve imar uygulaması sonucu taşınmazlarına karşılık kendilerine tahsis edilecek olan sanayi parseli üzerinde taahhüt ettiği yatırımı gerçekleştirir.(R.G: 01.02.2008/26774)

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ruhsat Verme ve Denetleme

Ruhsat ve İzin Yetkisi
MADDE 68- Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB  tarafından verilir ve denetlenir.

Yapı İnşa Ruhsat Başvurusu ve Ekleri
MADDE 69- Katılımcı bu yönetmelikte belirtilen şartlarda hazırlatacağı projelerle ve gerekli belgelerle bölge müdürlüğüne müracaat eder ve inşaat ruhsatını alır. Ruhsatsız inşaata başlanmaz. Ruhsatsız inşaat kaçak inşaat muamelesi görür.
Yapı ruhsat işleri aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince tapu kayıt örneği veya müteşebbis heyet tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa tahsis sözleşmesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren illerde katılımcı ile yapı müteahhidi arasında, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında, yapı denetim kuruluşu ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler ile yapı denetim kuruluşuna ait izin belgesine dair  belgeler ile başvurulur. Ayrıca, dilekçeye, parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu, mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda “ÇED Olumlu Kararı” veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararını içeren belgenin eklenmesi gereklidir.
b) Bölge müdürlüğü tarafından projelerin hazırlanmasına esas  olmak üzere, parselin 1/500 veya 1/1000 ölçekli genel vaziyet planı ve bu yönetmelik hükümlerine ve onaylı imar planı, plan kararlarına göre yapılanma şartlarını gösterir imar durumu, aplikasyon krokisi yol kotu tutanağı, alt yapı doneleri, varsa imar planının yapımına veri teşkil eden jeolojik-jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alanı da kapsayan bölümü  ve benzeri belgeler düzenlenerek katılımcıya verilir.
c) Yapı sahibi veya kanuni vekillerince bu maddenin (a) ve (b) alt bentlerindeki belgelere göre yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kuralları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aşağıdaki projeler hazırlatılır.
1) Mimari Proje: Mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı, bodrum katlar dahil tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve tüm cephe görünüşleri, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan tatbikat projeleri ile ilgili mühendisler tarafından hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, aplikasyon belgesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeniyle bölge müdürlüğü tarafından istenecek peyzaj projelerinden oluşur.
2) Statik Proje: Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri  yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren bodrum kat dahil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin, temel, yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına ilişkin Esaslar”a ve “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” e uyulur.
3) Elektrik Projesi: Mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç tesisatı ile elektrik-elektronik ve makine mühendislerinin müştereken hazırladıkları asansör projeleridir. Bölge müdürlüğü yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.
4) Mekanik Tesisat Projesi: Mimari projeye uygun olarak makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve/veya raporudur. Bölge müdürlüğü yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.
5) Atık Su Arıtma Tesisi Projesi: OSB atık su yönetiminde belirlenen esaslara göre, atık sularını kanala deşarj standartlarına getirme zorunluluğu bulunan katılımcılar, hazırlayacakları arıtma tesisi proje dosyasında; çevre mühendisleri tarafından hazırlanacak olan proses raporu, proses projesi, hidrolik profil, P&I diyagramı, mimarlar tarafından hazırlanacak olan yerleşim planı ve arıtma tesisi yapılarına ait mimari projeler, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanacak olan statik projeler, makine mühendisleri tarafından hazırlanacak olan mekanik tesisat projeleri ve elektrik mühendisleri tarafından hazırlanacak olan kuvvetli ve zayıf akım projeleri ile otomatik kontrol projelerini bulunduracaklardır.
6) Yangın Sistemi Projesi: Mimari projeye uygun olarak elektrik ve makine mühendisleri tarafından hazırlanan ölçekleri yapının büyüklüğüne, özelliğine ve üretim şekline göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir. Bölge Müdürlüğü yapının özelliğine göre gerekli olanları ister.
Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre bölge müdürlüğü tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler Bayındırlık ve iskan Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
Projelerin başında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada, parsel numaraları, alanı, özel durumlarda varsa içerdiği yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri, teknik uygulama sorumluları hakkındaki gerekli bilgileri içeren bilgi tablosunun yer alması zorunludur.
Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için büro tescil belgesi almaları gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler ilgili idarelerce onaylanmaz. Bölge müdürlüğü projeleri incelerken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu da denetler.
Ancak, İmar Kanununun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.

İlave Esaslı Tamir ve Tadil İle Proses Değişikliği
MADDE 70- Mevcut yapının, OSB imar planı ile yürürlükteki ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyması koşulu ile ilave esaslı tamir ve tadili yapılabilir. Ancak ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Yapı ruhsatı alınmış inşaatlarda yapılacak ruhsata tabi ilave  esaslı tamir ve tadilatlarda bölge müdürlüğünce ilgili proje müellifinin uygun görüşü aranır.
Tesiste proses değişikliği, iş değişikliği, kişi ve unvan değişikliği durumunda, ÇED yönetmeliği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Ruhsatı alınmış yapılarda ilave esaslı tamir ve tadilat ve benzeri herhangi bir değişiklik yapılması halinde  yapılacak değişiklik binanın tümünde ise tüm mimari projeler, bu değişiklik yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde yapı ruhsatı için istenen projelerden gerekenlerin değiştirilmesi gereklidir. Yapılan değişiklik, belirli bir veya birkaç katı etkiliyorsa sadece değiştirilmesi istenen katların planları, gerekirse statik hesap ve projeleri, bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği takdirde; sadece bu kısmın tadil planı bölge müdürlüğüne ibraz olunur.

Projelerin Teslimi ve Ruhsat Verilmesi
MADDE 71- Proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan tatbikat projeleri en az 3 takım halinde düzenlenerek, usulüne göre dosyalanıp, OSB bölge müdürlüğüne teslim edilir. Bununla birlikte yürürlükte bulunan imar ve yapı denetimi mevzuatına göre gerekli sözleşmeler, izin belgesi, sigorta poliçesi, taahhütnameler, gerekli bedellerin ödendiğine dair belgeler ve benzeri belgeler ile başvurulur. Ayrıca, başvuru evrakına  parselin durumunu belirleyen jeolojik etüt raporu, zemin etüt raporu,  mimari proje, statik proje, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat projeleri, resim ve hesapları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda ÇED Olumlu Kararı veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararını içeren belge eklenir. Bölge müdürlüğü tarafından ruhsata esas belgeler, plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenir. Eksik ve/veya yanlış bulunmuyor ise başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik ve/veya yanlış bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazı ile bildirilerek iade edilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvurudan itibaren 15 gün içinde yapı ruhsatı verilir. Yapı ruhsatı verilmeden önce yapıyla ilgili Fenni mesuliyet (Teknik uygulama sorumluluğu –TUS), surveyanlık hizmetleri ve sicil konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca çıkarılan Tip İmar Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin OSB Uygulama Yönetmeliğine aykırı olmayan hususları uygulanır. Fenni mesul 75 inci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanması için katılımcı veya vekili tarafından OSB’ye karşı   görevlendirilir.   Bölge içinde kurulacak işletmelere ait projelerin  tasdiki ve vizesi için  bölge müdürlüğü tarafından hizmet karşılığı bedel alınır.

Ruhsat Müddeti
MADDE 72- Ruhsat verildiği tarihten itibaren 2 (R.G: 01.02.2008/26774) yıl geçerlidir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Makul sebeplerle bu süre yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

Ortak Tesisler ve Altyapı İnşaatlarına Başlama İzni
MADDE 73- İmar planında ortak tesislere ayrılmış olup, yönetim kurulu tarafından inşa ettirilecek olan yapının proje ile ilgili sorumluğu proje müellifine ait olmak üzere yapının her türlü teknik uygulama sorumluluğu bölge müdürlüğünündür.

Yapı Kullanma İzni
MADDE 74- Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, bölge müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için bölge müdürlüğüne yapılan başvuru dilekçesi ekinde teknik uygulama sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında  Kanun kapsamına giren illerde yapının projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair yapı denetim kuruluşu tarafından bölge müdürlüğüne rapor verilmeden  yapı sahibine yapı kullanma izni verilemez.  
Katılımcının müracaatı üzerine bölge müdürlüğü, yapının ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını,Türk Standartlar Enstitüsü standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16