27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 

Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır.
Yapı kullanma izni alınmadan önce asansörlerin işletme ruhsatlarının ilgili resmi kurumlardan alınmış olması gerekir.
Yapının mevzuata uygun bulunması halinde 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.

İşyeri Açma İzni
MADDE 75- (Değişik: RG–22.02.2006–26088)
OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB tarafından verilir.

Ruhsata Aykırı Yapılan Yapılar                                                          
MADDE 76- Yapı mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdirde bölge müdürlüğünce o andaki inşaat durumu tespit edilir ve yönetim kurulu kararı ile inşaat derhal mühürlenerek durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile başlar. Katılımcı yapıyı 30 gün içinde mevzuata uygun hale getirmek zorundadır.
(Değişik ikinci fıkra: RG–13.08.2005–25905) Ruhsata aykırı olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu yapılan inceleme sonucunda anlaşılırsa mühür kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Yapının mevzuata uygun hale getirilmediği veya mühürlenmiş inşaata devam edildiği takdirde inşaatın bu durumu 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilgili idareye OSB tarafından bildirilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapı hakkındaki cezai işlemler ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddeleri çerçevesinde yürütülür. İlgili idare ruhsat iptalini OSB yönetiminden isteyebilir ve yapılan işlemler OSB yönetimine bildirilir. Yönetim Kurulu aykırılıkların giderilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Ayrıca söz konusu aykırılığın devamından; müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bölge müdürü sorumlu olup tespiti halinde Bakanlık, kendisine yapılmış olan ihbarları da değerlendirerek ihmali görülenler hakkında suç duyurusunda bulunur ve gerekli gördüğü takdirde ihmali görülen OSB organlarını görevden alır. İhbarlar gizli tutulur.

Hak ve Yükümlülükler
MADDE 77- Katılımcı, inşaatını bölge müdürlüğü tarafından verilen ruhsata aykırı yapamaz. Yapının, mevzuata ve plana aykırı yapıldığının tespit edilmesi durumunda yönetim kurulu kararıyla ve bölge müdürlüğü tarafından  uygulanacak   yaptırımları kabul eder.

Belirtilmemiş Hususlar
MADDE 78- İmar planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri hakkında, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun mekansal standartları hariç tüm hükümleri ve  ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslar geçerlidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Katılma Payları

Taahhüt
MADDE 79- OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar Bakanlık tarafından belirlenecek kuruluş masraflarına katılmayı Bakanlığa taahhüt ederler. Bu taahhüt tüzel kişilik iktisabından itibaren OSB’ ye karşı da geçerlidir.

Planlama
MADDE 80- OSB, müteşebbis heyetini meydana getiren kurum ve kuruluşların katılma paylarını dikkate alarak yıllık yatırımlarını planlar.

Ödeme Zamanı
MADDE 81- Bakanlıktan kredi kullanacak OSB’ler, Bankanın mahalli şubesinde açılacak katılma payı hesabına borç taahhütnamelerinde belirtilecek katılma payını    yatırdıktan sonra fiili kredi ödemeleri  yapılır.
Diğer OSB’lerde ise müteşebbis heyetler  yıllık yatırım programlarına göre ödemelerini düzenlerler.

Kullanım
MADDE 82-  OSB  katılma payı hesabı yönetim kurulu tarafından kullanılır. Bakanlıktan kredi alan OSB’lerde   katılma payı hesabı; kredilendirilmeyen giderler, vadesi gelmiş anapara taksitleri, faiz, komisyon ve gider vergisi borçları için kullanılır.

ONUNCU BÖLÜM
Kredi Talepleri ve Geri Ödeme Usul ve Esasları

Kredi Kaynağı
MADDE 83- Kredilerin kaynağı, OSB yapımı için Bakanlık bütçesinde yer alan (Değişik ibare: RG–22.02.2006–26088) ödenekleridir.

Kredi Koşulları
MADDE 84- Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredilerin miktarı, kullanımı ve geri ödemesi hakkındaki esas ve usuller Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında düzenlenecek olan  protokol ile belirlenir.

Kredi Türleri
MADDE 85- Yatırım Programında yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB’Ier ile bioteknoloji, gen mühendisliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni malzeme teknolojileri, temiz enerji teknolojileri, uzay teknolojileri ve benzeri ileri teknoloji gerektiren ihtisas OSB'lere talepleri halinde arsa, altyapı ve genel idare giderleri kredisi, diğer yörelerdeki OSB’lere ise altyapı ve genel idare giderleri kredisi verilir.
 Gelişmiş ve normal yörelerde ilk defa yapılan OSB’nin altyapısı için protokol şartlarına göre kredi kullandırılır. Yeni proje veya tevsii şeklinde yapılacak müteakip bölümlerde ise faiz oranları protokolde belirlenecek miktarlarda artırılarak uygulanır.
Kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını Bakanlık denetler ve bankaya yazılı olarak vereceği talimatlarla işlemlere yön verir.
OSB tarafından ayrıca ihtiyaç duyulması halinde başka iç ve dış kaynaklardan kredi kullanılabilir.
Yol, su, kanalizasyon, AG-OG elektrik şebekesi inşaatlarının tamamlanması  veya OSB’de en az %50 arsa tahsisi yapılmış olması halinde Bakanlık tarafından verilen genel idare giderlerinin kredilendirilmesi durdurulur.

Kredi Kullanımı
MADDE 86- Bakanlık ile OSB arasında imzalanan tip kredi sözleşmesinin bankaya intikali ile kredi açılır.
 Bakanlık tarafından verilen tahsis talimatına göre OSB tarafından hazırlanacak borç taahhütnamesinin bankaya teslim edilmesini takiben tahsis edilen kredi kullanılabilir.
Kredinin kullanımı ve geri ödemesinde doğabilecek, yönetmelik çerçevesindeki harcamalar dışında kalan tüm masraflar OSB tarafından karşılanır.

Avanslar

MADDE 87- Krediye mahsuben hiçbir şekilde avans verilmeyecektir.

Kredinin Teminatı
MADDE 88- Kredinin teminatı birinci derece ve sırada gayrimenkul ipoteği olarak, tapuya “Kredinin kullanım amacına uygun olarak” şerhi verilerek ve OSB’ ye yıllar itibariyle yapılan kredi tahsisini karşılayacak miktarda banka tarafından Bakanlık adına tesis edilir.
Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü, kamulaştırma kredisi ödeme talimatı ile birlikte  bankaya onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerinde Bakanlık adına gerekli teminatı OSB mülkiyetine geçerken oluşturur.
Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’lerde ipotek, OSB’ yi oluşturan kuruluşlara ait gayri menkuller üzerine de tesis edilebilir.
Arsa ve arazilerden üzerinde ihtilaf olanlar teminat kapsamı dışında bırakılır, ihtilaf bitince teminat kapsamı içine alınır.
Banka, peşin veya teminat mektubuna bağlanarak satılan araziler üzerindeki ipoteklerin kaldırılması için, Bakanlığın talimatına göre gerekli işlemi yapar.
Kredinin zamanında geri ödenmemesi veya sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde,   gerekli işlemler yapılır.

Bakanlığın Denetimi
MADDE 89- Bakanlık kredi denetimini aşağıda belirtilen esaslara göre yapar:
a) Bakanlık, kredi ödeme şekil ve şartlarını, Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, dilediği zaman değişiklik yapmaya, ek şart koymaya yetkilidir.
b) OSB’nin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uymaması halinde, Bakanlık kredi ödemelerini durdurur.
c) OSB  Bakanlığın isteği üzerine OSB hakkında her zaman tamamlayıcı bilgiyi vermeye mecburdur.
d) Bakanlık, kendi memurları veya görevlendireceği gerçek ve tüzel kişiler marifetiyle OSB’nin faaliyetlerini teknik, idari ve mali yönlerden dilediği zaman kontrol eder, yapılacak kontrol neticesinde düzeltilmesi gerekli görülen hususlar olduğu takdirde, bu hususta Bakanlık tarafından verilecek talimatı OSB aynen yerine getirir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Arsa Tahsisleri ve Satışları

Arsa Tahsisleri
MADDE 90- Arsa tahsisleri müteşebbis heyet tarafından   yapılır.

Başvuru
MADDE 91- OSB den arsa tahsis talebinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler müteşebbis heyete aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya ile başvuruda bulunurlar;
a) Başvuru dilekçesi,
b) Talep edilen arsa büyüklüğü,
c) ikametgah belgesi ile varsa ticaret sicil belgesi, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin  kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerince onaylı benzer belgeleri,
d) Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı, kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatırım Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri,
e) Varsa yaratılacak olan ithalat ve ihracat tutarları,
f) Yaratılacak olan istihdam,
g) Daha önce başka bir yerde aynı yatırımının olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler.

Temel Vasıflar
MADDE 92- OSB de arsa tahsisi yapılması için gerekli temel vasıflar;
a) OSB kuruluş protokolü şartlarına uygun olması,
b)Yer seçiminin ardından Valiliğe yazılan talimat yazısında, sektör sınırlaması getirilmiş ise buna uygun olması,
c) Kuruluş protokolünde, ihtisas olarak kurulacağı belirtilen OSB’lerin sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
d) Belli bir imalat programı bulunmayan tamirhane,depo, ambar,atölye olarak hizmet veren tesis olmaması,
e) Fabrika niteliği arz etmeyen ve küçük sanayi siteleri kapsamına giren küçük sanayici olmaması,
f) Kullanılan elektrik ve su miktarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
g) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16