27-Temmuz-2021
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!
Sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Kurulamayacak Tesisler
MADDE 93-  Katılımcıların kuramayacakları tesisler:
 a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
    a) Ham petrol rafinerileri,
    b) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
    c) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, klinger üreten tesisler,
3) (01.02.2008 tarih ve 26774 sayılı R.G. ile YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR)
4) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
5) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
6) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
7) (01.02.2008 tarih ve 26774 sayılı R.G. ile YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR)
 8) (Değişik: RG-01.02.2008/26774)Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) (Değişik: RG-01.02.2008/26774)Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal ve metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilme tesisleri hariç olmak üzere her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai depolanması veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.

b) (Değişik: RG-08.01.2003-24987) Karma OSB’lerde ;
1) Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri (Üretiminde; kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç),
4) Entegre şeker fabrikaları,
5) (Değişik: RG–13.08.2005–25905) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, (Ek ibare: RG–22.02.2006–26088) fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,
9) Kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler (OSB’nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç),
10) Ham deri işleme, hayvan kesimi yapılan ve padok tesisleri,
11) Maya ve tuz üretim tesisleri.
12) (Ek: RG–22.02.2006–26088) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(Değişik: RG-01.02.2008/26774)OSB müteşebbis heyeti, birinci fıkrada belirtilen tesislerin dışında, kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 94- Arsa tahsisi için yapılan başvurular  müteşebbis heyet tarafından değerlendirilir.
Taleplerin uygun bulunması halinde, tahsis şartları ve tahsis edilen parsel ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme Düzenleme
MADDE 95- Bakanlık kredisi kullanan OSB'lerde, bu kredi ödeninceye kadar Arsa Tahsis Sözleşmeleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde düzenlenir.
a) Arsa tahsislerinde Bakanlık tarafından hazırlanan tip “Arsa Tahsis Sözleşmesi”nde  belirtilen esaslar uygulanır.
b) Arsa tahsis sözleşmesinin bir nüshası ilgili banka şubesine, bir nüshası Bakanlığa intikal ettirilir ve peşinatın bankaya yatırılmasıyla geçerlilik kazanır.
c)Arsa tahsis bedelleri, her OSB’nin tahmini proje maliyeti üzerinden müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığa bilgi verilir.  Her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müteahhitlik karne katsayısına göre eskale edilir.
ç) Tahsis edilen arsanın geçici bedelinin tespitinde kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi ve benzeri diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve gider vergileri ile tüm masraflar tahmini olarak hesaplandığından, ileride OSB kuruluşu tamamlandığında katılımcının hissesine düşen oranda hesap edilecek miktar arsa satış bedeline ilave edilir.
d) Tahsis nedeni ile tahsil olunan meblağlar avans niteliğinde olup bu meblağlar arsa satışından alınacak olan peşinata dahil edilir.
e) Katılımcıların satış bedelinden kalan borcu ve tahsis bedelinden tahsil edilen meblağlar yıllar itibariyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müteahhitlik karne katsayısına göre eskale edilerek hesaplanır.

 Arsa Satış Gelirleri
MADDE 96- Bakanlık kredisi kullanan OSB'lerde, arsa tahsisleri ve satışlarından elde edilen meblağ ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır.
a) OSB yönetimi OSB içinde sanayi tesisi kuracak katılımcılara tahsis edeceği arsalardan alacağı arsa tahsis ve satış bedellerini bankanın mahalli şubesinde açılacak Arsa Satışları Hesabına yatırır. Kredi borcu ödeninceye kadar bu hesabı banka takip eder, tahsis veya satıştan elde edilen meblağ ile kredi taksitlerinin vadesinde ödenmesini sağlar.
b) Arsa satışlarından elde edilen meblağı yönetim kurulunun yatırmadığının tespit edilmesi durumunda; söz konusu tutar peşinat ise satış sözleşmesinin yapıldığı tarihten, taksit ise vade tarihinden yatırılış tarihine kadar geçen süre için Banka, Bakanlık lehine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammı oranını uygular ve tahsilini takiben Genel Bütçeye gelir kaydeder.
c) OSB tarafından teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayri menkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
d) OSB'lerin arsa satışlarından elde ettikleri meblağ, ödemesiz dönemde ve daha sonra borçlarının olmaması halinde taksit tarihleri ile bağlantılı olmak şartıyla, bankanın mahalli şubesinde açılacak vadeli hesaplarda bekletilir. Bu hesapta birikecek meblağ, öncelikle vadesi gelmiş gider vergisi, komisyon, faiz ve anapara taksitlerinde ve tahsisi iptal edilen arsa bedellerinin iadesinde kullanıldıktan sonra   OSB’nin işlerinde kullanılabilir.
e) OSB’den arsa alanların spekülasyon yapmamaları ve beyan ettikleri sanayi tesislerini makul bir süre içinde kurmaları için OSB gerekli bütün tedbirleri alır ve sattığı parsellerin tapu kayıtlarına da gerekli “Vefa Hakkı” şerhini koydurur. Arsa üzerinde, katılımcı tarafından kurulacağı önceden beyan olunan tesis işletmeye açılmadıkça “Vefa Hakkı” şerhi tapu kayıtlarından kaldırılmaz.

Tapu Verme
 MADDE 97- Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde katılımcılara tapuları aşağıdaki şartlarda verilir.
a)  Altyapısı tamamlanmamış OSB’lerde; arsa tahsis edilen katılımcılardan:
   -Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için limit içi süresiz teminat mektubunu,
   -OSB inşaatının bitiminde hesaplanacak satış bedelinden kalan borcunu ödeyeceğini  ve OSB için yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB’ ye verenlere;
Taahhütnamenin ve kalan borcu varsa teminat mektubunun bankaya ibrazını takiben;
- Tesisini inşa ederek üretime geçmeleri halinde “Vefa Hakkı” şerhi konulmadan,
- Tesisin üretime geçmemesi halinde “Vefa Hakkı” şerhi konularak,
ipoteksiz tapuları verilir.
b)  Altyapısı tamamlanmış OSB’lerde; arsa satışı yapılan katılımcılardan:
-Satış bedelini defaten ödeyenlere veya satış bedelinden kalan borcu için limit içi süresiz teminat mektubunu,
-OSB için yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB’ ye verenlere;
Taahhütnamenin ve kalan borcu varsa teminat mektubunun bankaya ibrazını takiben;
- Tesisini inşa ederek üretime geçmeleri halinde “Vefa Hakkı” şerhi konulmadan,
- Tesisin üretime geçmemesi halinde ‘Vefa Hakkı” şerhi konularak,
ipoteksiz tapuları verilir.
c) (Ek: RG–13.08.2005–25905) Katılımcılara vefa hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda "gayrimenkulun, icra satışları dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk şartı aranacaktır" şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi
MADDE 98- Taksitler vadeleri geldiği tarihlerde ödenmediği takdirde gecikme süresi için, ödenmeyen taksit tutarı üzerinden TC. Merkez Bankası tarafından kısa vadeli reeskont ve avans işlemlerine genel olarak uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme cezasını katılımcı ödemekle yükümlüdür.
OSB yönetimi, katılımcının yazılı başvurusunda göstereceği nedenleri kabul ettiği takdirde taksit ödeme süresini,  yaptırım uygulamak şartıyla en fazla altı aya kadar uzatabilir. Hiçbir yazılı başvuruda bulunmayan veya başvurusu kabul edilmeyen katılımcının taksit ödeme gecikme süresinin üç ayı aşması halinde, katılımcıya tahsis edilen arsa geri alınır.
Katılımcı arsanın geri alınması nedeniyle herhangi bir tazminat istememeyi ve TTK’nın 24 üncü maddesinin uygulanmasını kabul eder.
Katılımcıdan parselin geri alınması halinde, katılımcının o ana kadar yaptığı ödemeler hiçbir faiz ve benzeri hak tahakkuk ettirilmeden tesbit edilir ve geri alınma tarihinden itibaren ilk mali yılda bütçeye konularak ödenir

İnşaata Başlama ve Bitirme
MADDE 99- Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak;
a) Tahsis tarihinden  itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda “ÇED Olumlu Kararı” veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı belgesini alamayan,
c) Altyapı inşaatının durumuna göre OSB’nin duyuru tarihinden itibaren;
 1)     Yapı ruhsatını alarak  (Değişik: RG-01.02.2008/26774) bir yıl içinde inşaata başlamayan,
 2)     Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren (Değişik: RG-01.02.2008/26774)iki yıl içinde üretime geçmeyen,
katılımcılara yapılan tahsis OSB müteşebbis heyeti tarafından iptal edilir. Makul sebeplerle   OSB müteşebbis heyeti bu süreleri uzatabilir.

Başkalarına Devir
MADDE 100- Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına gerekli “Vefa Hakkı Şerhi” konacaktır.
a) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
b) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
c) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
d) Katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayri menkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilir. Satış ilanında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
e) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
f)  Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.

Arsa Tahsisinin İadesi
MADDE 101- Katılımcı, peşinatı yatırmış ve yıllık taksitlerini ödemiş olduğu halde, inşaata başlama süresi sonuna kadar veya inşaata başladıktan sonra dilediği zaman parsel alımından vazgeçerek isteği ile yatırmış olduğu paraları geri isteyebilir. OSB katılımcının o güne kadar yatırmış olduğu bütün paranın toplamını iade eder. Söz konusu para arsanın geri alınma tarihinden itibaren ilk mali yılda bütçeye konularak ödenir. Katılımcı bunun dışında hiçbir surette faiz ve tazminat talep edemez. Bu şekilde arsayı almaktan vazgeçerek paralarını alan katılımcıların yeniden müracaat etmesi halinde hiçbir öncelik hakları olamaz.

Hak ve Yükümlülükler
MADDE 102- Katılımcının hak ve yükümlülükleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a)OSB’nin alt yapı yatırımları tamamlanmadan katılımcı tarafından yapılan tesislerin ortadan kaldırılması veya projeye uygun hale getirmek üzere tadilinin gerekmesi halinde; katılımcı  OSB’nin bu yolda vereceği karara uymakla yükümlü olduğu gibi bu nedenle her ne ad altında olursa olsun OSB’den hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.
b) Katılımcı, tahsis edilen arsa üzerindeki inşaatını OSB tarafından verilen ruhsata uygun olarak yapmak zorundadır. Tahsis edilen arsa üzerindeki inşaatın OSB  mevzuatına ya da verilen ruhsata  aykırılığının tespiti halinde OSB tarafından verilecek sürede aykırılıkları gidermekle yükümlü olduğu gibi, yönetim kurulu kararı ile bölge müdürlüğü tarafından uygulanacak yaptırımları da kabul eder.
c) Katılımcı, inşaatını süresinde ya da verilen ek süre içinde bitirmediği takdirde; temel atmış veya temel inşaatı bitirilmiş olsa bile, OSB, arsa satış bedelini iade etmek suretiyle tahsisi iptale yetkilidir.  Katılımcı daha önce tapuyu almış ise, bu takdirde OSB iştira hakkını kullanabilir.
Bu iştira hakkı tapu verilmesi sırasında tapu kütüğüne kayıt konularak sağlanacaktır. Eğer inşaat temel seviyesinin üstüne çıkmışsa, inşa edilmiş kısmın eski ve yeni katılımcılar tarafından rızaen belirlenecek bedelinin ödendiğinin yönetim kuruluna belgelendirilmesi şartıyla yeni katılımcıya arsanın tahsisi veya satışı yapılır.

Aykırılıkların Giderilmesi
MADDE 103- Katılımcının, OSB’ deki işletmesinde, belirlenmiş prensiplere ve yüklenimlere aykırı düşen hareketlerde bulunması ve OSB tarafından süre tayini suretiyle yapılacak yazılı bildirimlere rağmen bu hareketlerinde ısrar etmesi  halinde; OSB, yönetimi bu durumları engellemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
Katılımcı yönetimin almış olduğu engelleyici tedbirlerden dolayı her ne sebeple olursa olsun, zarara uğradığı iddiası ile OSB’den hak ve alacak talebinde bulunamaz.

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16